z dniem 19 lipca 2019 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r., poz. 1136), które wprowadzają zmiany w sposobie rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe świadczeniobiorców.

Przepisy zmieniające wprowadzają:

  • zmianę wzoru skierowania: nowy druk skierowania obowiązujący od 19 lipca 2019 r.,
  • roczny okres karencji, który upłynąć musi od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania,
  • obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia pod rygorem utraty ważności skierowania,
  • uchylenie obowiązku weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Przypominamy, że lekarz ubezpieczania zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:

  1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14),
  2. w przypadku dorosłych:
    · okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
    · zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

 

Chcesz być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa i innych aspektach prowadzenia podmiotów leczniczych, skontaktuj się z nami biuro@mbrk.pl