Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Szanowni Państwo,

w załączeniu do wiadomości przekazujemy zaktualizowaną listę grup pacjentów, którym zostały nadane uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnie poza kolejnością.
Aktualizacja dotyczy zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Dodana grupa osób uprawnionych: osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia (dotyczy osób, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych