1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Żelaznej 59 lok. 203, 00-848 Warszawa
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości przesyłania osobom zainteresowanym informacji w postaci newslettera.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, który mogą Państwo zgłosić klikając w link umieszczony w każdej wiadomości zawierającej newsletter. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest świadczenie usługi wysyłki newslettera.