Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w Mazowieckim Biurze Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów danych, z którymi Spółka współpracuje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o.
Żelazna 59 lok. 203
00-848 Warszawa

Z ADO można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Żelazna 59 lok. 203, 00-848 Warszawa
 • telefonicznie: (22) 101 39 20;  fax: (22) 101 58 90
 • mailowo: biuro@mbrk.pl
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej:https://mbrk.pl/kontakt/

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych- Katarzyna Mączyńska, z którą mogą się Państwo skontaktować za pomocą e-maila: inspektor@mbrk.pl

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwa firmy, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby firmy, numer rachunku bankowego;
 2. dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Odnośnie Klientów Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe w celu zawarcia, realizacji umowy i wypełnienia obowiązków w związku z jej wykonaniem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego m.in. z Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w procesie realizacji umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes spółki. W celu wysyłki informacji na temat organizowanych szkoleń, planowanych wydarzeń, oferowanych usług itp. dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes. W celu dochodzenia roszczeń oraz podejmowania ewentualnych działań w związku z procesem windykacji należności- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.

Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 Ustawy o podatku od towarów i usług, art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane; dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o współpracę, bądź do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- do momentu wniesienia sprzeciwu. Po okresach wskazanych powyżej – dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odnośnie prowadzonych szkoleń

Dane osobowe w celu zapisów i uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy. W celu komunikacji oraz wydania ewentualnych zaświadczeń i materiałów ze szkolenia, dane przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odnośnie kontaktów biznesowych

Dane osobowe w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, a w zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Odnośnie prowadzenia korespondencji z Mazowieckim Biurem Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.

Odnośnie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego

Dane osobowe w celu zawarcia umowy przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy). W celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Odnośnie wysyłki newslettera

Dane osobowe w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu – marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych do czasu rezygnacji z subskrypcji, wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Mazowieckim Biurze Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o.

Dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes. Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji odbywa się na przesłance zgody kandydata – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania ciążących na nim obowiązków. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych osobowych
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • kancelarie prawne – w przypadku dochodzenia roszczeń

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO); prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływających.