Audyty

 

 • Analiza otrzymanych od Podmiotu raportów statystycznych.
 • Przebadanie najczęściej występujących grup JGP.
 • Analiza dokumentacji medycznej.
 • Przygotowanie szczegółowego raportu z badań.
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie optymalizacji.

Audyt placówki medycznej

Audyt placówki medycznej to narzędzie, które pozwala na dokładną ocenę funkcjonowania jednostki w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie mocnych stron, potencjalnych zagrożeń oraz obszarów wymagających poprawy.

Głównym celem audytu jest weryfikacja poprawności funkcjonowania podmiotu, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Zlecenie audytu firmie zewnętrznej pozwala na uwidocznienie ewentualnych nieprawidłowości i wdrożenie zaleceń, co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie jakości świadczonych usług.

Ponadto, dbamy o bezpieczeństwo placówki, eliminujemy lub też ograniczamy do minimum ryzyko związane ze skargami pacjentów, wyjaśnieniami składanymi
na wezwanie uprawnionych organów (Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewoda) czy negatywnymi wynikami kontroli, które często wiążą się ze skutkami finansowymi dla podmiotu.

Kluczowe obszary audytu

Jako firma MBRK badamy kilka obszarów i prowadzimy audyty kompleksowe, jak również indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta:

 • audyt formalno-prawny placówki pod kątem spełnienia wymagań do prowadzenia działalności leczniczej;
 • audyt rozliczeń dedykowany placówkom realizującym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych
  ze środków publicznych;
 • audyt potencjału placówki obejmujący weryfikację zgodności danych osób personelu, sprzętów i umów podwykonawstwa z wymaganiami określonymi
  w przepisach prawa dla realizacji określonego zakresu świadczeń zdrowotnych;
 • audyt formalno-prawny dokumentacji medycznej w zakresie sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Audyty formalno-prawne podmiotu

Audyt placówki pod kątem spełnienia wymogów formalnych do prowadzenia działalności leczniczej na podstawie danych z rejestrów oraz dokumentacji podmiotu przekazanej przez Klienta obejmujące w szczególności dane z rejestru REGON, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jak również analizę regulaminu organizacyjnego oraz procedur wewnętrznych wdrożonych i obowiązujących w placówce.

Audyty rozliczeń

Audyty rozliczeń są kluczowym elementem w prowadzeniu działalności leczniczej w obszarze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Prowadzona przez firmę zewnętrzną weryfikacja jest gwarantem prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości świadczeń do NFZ, jak również zgodności prowadzonych rozliczeń z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza firma, jako lider w dziedzinie usług doradczych i szkoleniowych dla podmiotów leczniczych, oferuje kompleksowe audyty w zakresie rozliczeń z NFZ prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

Głównym celem audytu jest weryfikacja czy wszystkie rozliczenia wynikające z umów z NFZ, zarówno w zakresie sprawozdawczości świadczeń, jak i finansów placówki, są dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontraktami oraz standardami branżowymi i przedstawienie rekomendacji mających na celu poprawę funkcjonowania prowadzonej działalności leczniczej oraz eliminację ewentualnych zagrożeń.

Audyty potencjału

Audyty potencjału rekomendowane są w szczególności placówkom realizującym świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Na podstawie danych wprowadzonych przez placówką do systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach realizacji umów, jak również na podstawie dokumentów formalnych przekazanych przez Klienta specjaliści analizują spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w myśl obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności odnosząc się do kwalifikacji zawodowych personelu, wyposażenia i warunków lokalowych miejsca udzielania świadczeń oraz dostępności
do określonych procedur medycznych.

Audyty dokumentacji medycznej

Każda placówka medyczna w Polsce codziennie tworzy, przechowuje i przetwarza setki, jeśli nie tysiące dokumentów. Odpowiednie zarządzanie nimi jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. Działania te budują także zaufanie pacjentów do danej placówki oraz gwarantują jej transparentność i świadczą o profesjonalizmie.

Jako firma MBRK realizujemy audyty dokumentacji medycznej w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów wykonujących działalność leczniczą rozliczaniu świadczeń zdrowotnych oraz raporty i wyniki ze zrealizowanych kontroli prowadzonych przez uprawnione organy. Nasza praca polega przede wszystkim na wykonaniu dogłębnej analizy każdego dokumentu. Sprawdzamy, czy są one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompletne i nie zawierają luk, które mogłyby wpłynąć na jakość świadczonych usług. Wskazujemy, które elementy dokumentacji wymagają poprawy, jakie zmiany w procedurach są potrzebne, a także, jakie narzędzia mogą pomóc w ich realizacji. Naszym celem jest wskazanie placówkom ewentualnych nieprawidłowości i pomoc w poprawie wszelkich błędów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
biuro@mbrk.pl

Zadzwoń do nas
22 101 39 20

Prześlij fax
22 101 58 90

Pozostałe usługi

Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

Tworzenie raportów, poprawa błędów,
tworzenie zestawień,
wykonanie analizy wymagań NFZ,
aktualizacja danych

Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

Przygotowanie ofert
konkursowych do NFZ

Stały monitoring konkursów,
przygotowanie oferty,
w tym optymalizacja usług

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzanie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

Powoływanie podmiotów
leczniczych
i przeprowadzanie zmian
formalno-prawnych
podmiotów leczniczych

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia,
które umożliwiają lepsze zrozumienie
i efektywne zarządzanie procesami
związanymi z NFZ

Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

Wprowadzanie zmian
w księgach rejestrowych

Zakładanie księgi i zgłoszenia zmian
danych rejestrowych
oraz weryfikacja wpisów w RPWDL

Audyty

Głównym celem audytu jest
weryfikacja poprawności
funkcjonowania podmiotu zgodnie
z standardami i przepisami prawa

Doradztwo z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktów z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu
zarządzania podmiotami
leczniczymi, kontraktów
z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

Doradztwo z zakresu
ochrony danych
osobowych

Pełna dyspozycyjność
i aktywne doradztwo