Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

  • Przygotowanie zestawienia aktualnie działających przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w odniesieniu do planowanych zmian.
  • Weryfikacja poprawności dotychczasowego wpisu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania z 17 maja 2012 r. z późn. zmianami.
  • Omówienie docelowego kształtu księgi rejestrowej.
  • Potwierdzenie prawidłowości planowanych zmian u Naczelnika Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
  • Sporządzenie elektronicznego wniosku o zmianę w księdze rejestrowej.
  • Podpisanie wniosku profilem zaufanym e-Puap.
  • Kontakt z urzędnikami Wydziału Zdrowia MUW w sprawie wniosku w zakresie uzupełnień, wyjaśnień.
  • Przekazanie aktualnej księgi rejestrowej w pliku pdf.
  • Przygotowanie dokumentacji aktualizacyjnej, w związku ze zmianami w księdze rejestrowej, do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zakładanie księgi i zgłoszenia zmian danych rejestrowych oraz weryfikacja wpisów w RPWDL

Obsługa rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą to zadanie, które wymaga dokładności i znajomości obowiązujących przepisów prawa. Dzięki naszym usługom, podmioty lecznicze mogą być pewne, że ich księgi rejestrowe są prowadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji podmiotów leczniczych i ich struktury organizacyjnej, w tym pomoc w tworzeniu wniosków rejestrowych o założenie księgi rejestrowej podmiotu dla klientów rozpoczynających działalność leczniczą oraz weryfikację wniosków o wpis zmian w rejestrze dla podmiotów już funkcjonujących na rynku świadczeń zdrowotnych. W ofercie MBRK znajdują się również konsultacje w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności leczniczej oraz audyty formalno-prawne obejmujące weryfikację wpisów rejestrowych placówek medycznych. Nasi Specjaliści służą wsparciem począwszy od tworzenia struktury organizacyjnej podmiotu, aż po jej weryfikację i potwierdzenie prawidłowości zgłaszanych zmian u właściwych organów rejestrowych.

Krok pierwszy to zidentyfikowanie potrzeb placówki oraz rekomendacje dotyczące istniejących wpisów oraz planowanych do wprowadzenia zmian w księgach rejestrowych. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego jest każdorazowo weryfikowana pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.173
z późniejszymi zmianami). Dzięki znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz na podstawie doświadczeń zebranych podczas wieloletniej współpracy z organami rejestrującymi jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom konsultacji oraz rekomendacje w zakresie rejestracji i wpisów zmian do rejestru zgodne z aktualnymi wymaganiami. W trakcie realizacji zlecenia szczegółowo omawiamy z klientem docelowy kształt księgi rejestrowej, aby zapewnić, że wszystkie planowane zmiany są właściwie przemyślane i spełniają wszystkie wymogi prawne.

Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów a aplikacji systemowej administrator podmiotu lub osoba upoważniona sporządza elektroniczny wniosek o rejestrację podmiotu / wpis zmian w księdze rejestrowej podmiotu, który przed przekazaniem do organu rejestrującego jest weryfikowany przez specjalistów MBRK pod kątem formalnym i merytoryczny. Klient otrzymuje również wsparcie w procesie złożenia wniosku począwszy od uzyskania dostępu do systemu elektronicznego obsługującego wnioski, poprzez informacje o wymaganiach i niezbędnych opłatach, aż po podpisanie i przekazanie wniosku do organu.

W dalszym etapie nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z urzędnikami Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego prowadzącego rejestr wnioskodawcy, aby omówić wszelkie kwestie związane z procedowaniem wnioskiem, w tym ewentualne uzupełnienia czy wyjaśnienia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przekazujemy klientowi aktualną na dzień wpisu zmian księgę rejestrową w formacie PDF, zapewniając tym samym pełną transparentność wprowadzanych zmian.

Nasze usługi gwarantują, że zmiany w księgach rejestrowych zostaną przeprowadzone szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu podmioty lecznicze mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, czyli świadczeniu usług medycznych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
biuro@mbrk.pl

Zadzwoń do nas
22 101 39 20

Prześlij fax
22 101 58 90

Pozostałe usługi

Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

Tworzenie raportów, poprawa błędów,
tworzenie zestawień,
wykonanie analizy wymagań NFZ,
aktualizacja danych

Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

Przygotowanie ofert
konkursowych do NFZ

Stały monitoring konkursów,
przygotowanie oferty,
w tym optymalizacja usług

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzanie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

Powoływanie podmiotów
leczniczych
i przeprowadzanie zmian
formalno-prawnych
podmiotów leczniczych

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia,
które umożliwiają lepsze zrozumienie
i efektywne zarządzanie procesami
związanymi z NFZ

Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

Wprowadzanie zmian
w księgach rejestrowych

Zakładanie księgi i zgłoszenia zmian
danych rejestrowych
oraz weryfikacja wpisów w RPWDL

Audyty

Głównym celem audytu jest
weryfikacja poprawności
funkcjonowania podmiotu zgodnie
z standardami i przepisami prawa

Doradztwo z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktów z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu
zarządzania podmiotami
leczniczymi, kontraktów
z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

Doradztwo z zakresu
ochrony danych
osobowych

Pełna dyspozycyjność
i aktywne doradztwo