fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Już dziś zarejestruj się na nasze szkolenia:

  • Kontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia
Wymagania i praktyka zawierania umów na realizację świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  • Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach NFZ
Wymagania stawiane podmiotom leczniczym w zakresie prowadzenia działalności, realizacji świadczeń, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości
  • Kontrola NFZ
Zasady i aspekty praktycznej kontroli NFZ w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • Obsługa klienta w ramach świadczenia NFZ

Specyfika oraz optymalizacja pracy podmiotu i rejestracji

  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna i EDM w praktyce podmiotów wykonujących działalność leczniczą innych niż szpitalne

  • POZ bez tajemnic: rozliczanie świadczeń i możliwości zwiększenia rentowności umowy
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Żelaznej 59 lok. 203, 00-848 Warszawa 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl 3. Państwa dane osobowe w celu zawarcia umowy przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy). W celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). 4. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości i realizacji celów wskazanych powyżej. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!