fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Już dziś zarejestruj się na nasze szkolenia:

  • Kontraktowanie świadczeń w ramach NFZ – aspekty formalne i praktyczne

Wymagania i praktyka zawierania umów na realizację świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  Jak rozpocząć współpracę z NFZ i uzyskać kontrakt?

  • Kontrola NFZ – Jak przygotować placówkę i personel do procesu kontroli?

Zasady i aspekty praktyczne kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Na co szczególnie zwrócić uwagę, by uchronić się przed najczęstszymi nieprawidłowościami. 

  • POZ bez tajemnic: rozliczanie świadczeń i możliwości zwiększenia rentowności umowy
Spojrzenie na rozliczanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań jakie stawia w tym zakresie Podstawowa
Opieka Zdrowotna. Możliwości wykorzystania potencjału współpracy z NFZ.
 
  • Dokumentacja medyczna lekarza stomatologa i rozliczanie świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ
Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie lecznictwa stomatologicznego. 
Kontrola NFZ dotycząca nieprawidłowości ujawnianych podczas audytów.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Żelaznej 59 lok. 203, 00-848 Warszawa 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl 3. Dane osobowe w celu zapisów i uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy. W celu komunikacji oraz wydania ewentualnych zaświadczeń i materiałów ze szkolenia, dane przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników szkolenia są podmioty świadczące usługi na rzecz Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń. 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikom szkolenia przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, b) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ, c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 3.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!