Dnia 06 maja 2022 r. zostało wydane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 1. Aktualizację załącznika nr 1b:
 • do wykazu świadczeń dodano badanie rezonansu magnetyczny piersi o wartości punktowej -773 pkt,
 • w kolumnie „Uwagi” dodano zapis umożliwiający rozliczenie wybranego badania tomografii
  komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jako procedurę do sumowania w zakresie hematologii, onkologii i hematologii dziecięcej do produktu “Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia” .
 1. Aktualizację załącznika nr 5a –
 • wprowadzono nowe produkty rozliczeniowe w zakresie leczenia hemofilii oraz pokrewnych skaz krwotocznych– arkusz 3 w tabeli Excel.
 • uzupełniono kolumnę Uwagi (w części dotyczącej grup W zachowawczych) określając zasady sprawozdawania i rozliczania procedur o kodach G91, G92 i G93.
 1. Aktualizację załącznika nr 7:
 • w części dotyczącej skaz krwotocznych dodano nowe produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowia u osób chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne, wraz z warunkami rozliczenia tychże grup
 • w części dotyczącej grup zachowawczych dodano badania laboratoryjne w celu umożliwienia wykonywania ich w toku diagnostyki i leczenia innych jednostek chorobowych.
 1. W zakresie genetykidla świadczeń dedykowanych pacjentom pierwszorazowym (W40) do ukończenia 18 r.ż. zastąpiono dotychczas stosowane współczynniki, odpowiednio współczynnikami: 2,0 w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia oraz 1,7 w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie traci moc zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.