Przedstawiam zbiór dotychczasowych komunikatów związanych z realizacją świadczeń medycznych na rzecz obywateli Ukrainy oraz najnowsze wytyczne związane z procedowaną ustawą specjalną określającą uprawnienia obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po dniu 24/02/2022. Zaznaczam, że poniższe dotyczy obywateli Ukrainy przybyłych z terytorium Ukrainy po dniu 24/02/2022 w związku z agresją militarną Rosji

 • Na mocy specustawy obywatele Ukrainy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach jak osoby ubezpieczone w Polsce z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy transgranicznej.
 • Na mocy specustawy obywatelom Ukrainy przysługują również świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19
 • Osoby, które opuszczą terytorium Polski na dłużej niż miesiąc, tracą uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.
 • Określono katalog dokumentów, które uprawniają do uzyskania świadczenia:
  – od 24.02.2022: paszport ze stemplem SG RP, zaświadczenie wydane przez SG RP, dowód osobisty, prawo jazdy, akt małżeństwa, akt urodzenia, inny dokument poświadczający status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka
  – od 12.03.2022 (tj. po wejściu w życie przepisów specustawy) dodatkowo także: specjalny numer PESEL, e-dokument oraz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego
 • POZ: obywatele Ukrainy uprawnieni do świadczeń na mocy specustawy powinni zostać wykazani do rozliczenia tak samo jak pacjenci spoza listy aktywnej POZ na usługi dodatkowo płatne, a świadczenia im udzielone, w tym udzielone od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, należy sprawozdać tradycyjnym komunikatem SWIAD najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku.

Poniżej wytyczne odnośnie postępowania z osobami, których nie obejmuje specustawa, a które znalazły się w Polsce w wyniku konfliktu

Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w pkt. 4.1.

 1. Decyzją są objęci:
 2. obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,
 3. obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
 4. obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

WAŻNE!

Członkiem rodziny, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

Zgodnie z art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została znowelizowana przez uchwalenie specustawy, cudzoziemcom przysługuje opieka medyczna, którą na żądanie zapewnia Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

 1. Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.
 2. Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.
 3. Koszty tej opieki pokrywa Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z budżetu państwa.
 4. Ponadto osobom tym przysługują świadczenia dotyczące zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR), leczenie COVID-19. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

_________________________________________________________________________

W związku ze zmianą zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zmiana z dnia 10 marca 2023 r. zarządzeniem nr 29/2022/DSOZ, poniżej przesyłamy informacje w sprawie wprowadzonych zmian.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów zarządzenia do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu   opieki   psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wprowadzono nowy sposób finansowania świadczeń w zakresie I poziomu referencyjnego, tj. zespołu środowiskowej opieki   psychologicznej   i psychoterapeutycznej   dla   dzieci i młodzieży, zwanego   dalej „zespołem –   I poziom   referencyjny”, oraz ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej   dla   dzieci   i młodzieży –   I poziom referencyjny,  zwanego   dalej „ośrodkiem – I poziom referencyjny”, polegający na opłacaniu w formie ryczałtu miesięcznego, 1/3 godzin pracy personelu, w ramach których realizowane są konsylia, sesje koordynacji oraz  superwizje,  oraz  pokryciu kosztów infrastruktury i obsługi poradni oraz dojazdów do świadczeniobiorcy.

Aktualna kwota ryczałtu to 2 116,30 pkt czyli 21 903,70 zł (cena za punkt 10,35 zł)

Usługi wymagane do sprawozdawania w ramach ryczałtu:

1.konsylium świadczeniobiorcy leczącego się na I poziomie referencyjnym – I poziom referencyjny
2.konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjnym
3.konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjnym
4.konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjnym
5.konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjnym
6.sesja koordynacji świadczeniobiorcy – I poziom referencyjny
7.superwizja osoby z personelu – I poziom referencyjny

Pozostały czas pracy personel, określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia, przeznacza na realizację świadczeń gwarantowanych jednostkowych, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia, które Fundusz finansuje odrębnie za każde udzielone świadczenie, za pomocą wagi punktowej  oraz ceny jednostkowej.

Pozostałe świadczenia podlegają rozliczeniu poza ryczałtem zgodnie z odrębnie podanymi wartościami punktowymi:

porada psychologiczna diagnostyczna (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny (1 godzina pracy personelu) punkt 8,86 Nie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy, w tym nie więcej niż jedna porada z przeprowadzeniem testów diagnostycznych. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
porada psychologiczna diagnostyczna (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny (1,5 godziny pracy personelu) punkt 13,29
porada psychologiczna (25 – 35 minut) – I poziom referencyjny (0,5 godziny pracy personelu) punkt 4,43 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
porada psychologiczna (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny (1 godzina pracy personelu) punkt 8,86
sesja psychoterapii indywidualnej (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny (1 godzina pracy personelu) punkt 8,86
sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (1,5 godzina pracy personelu) punkt 14,62 1. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów rozliczeniowych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej.                                                                         2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem sprawozdawczym zawierającym wagę punkową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników – produktem rozliczeniowym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.
sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – kolejny uczestnik punkt 0
sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (3 godziny pracy personelu) punkt 29,24
sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – kolejny uczestnik punkt 0
sesja psychoterapii grupowej (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (3 godziny pracy personelu) punkt 31,9 1. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.  2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem sprawozdawczym zawierającym wagę punkową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników – produktem rozliczeniowym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.
sesja psychoterapii grupowej (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – kolejny uczestnik punkt 0
sesja wsparcia psychospołecznego (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (1 godzina pracy personelu) punkt 8,86 1. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów rozliczeniowych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej. 2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem sprawozdawczym zawierającym wagę punkową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników – produktem rozliczeniowym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.
sesja wsparcia psychospołecznego (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny – kolejny uczestnik punkt 0
wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny (1,5 godzina pracy personelu) punkt 13,29 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.
wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu  (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny (1 godzina pracy personelu) punkt 8,86 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.  Produkt do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.
wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny (3 godziny pracy personelu) punkt 26,58 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.
wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50 – 70 minut) – I poziom referencyjny (2 godziny pracy personelu) punkt 17,72 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.
wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40 – 50 minut) – I poziom referencyjny (0,75 godziny pracy personelu) punkt 6,65 Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.

 

Dodatkowo kilka ważnych zmian dotyczących organizacji pracy Ośrodków:

 1. w poradniach psychologicznych dla dzieci, w których realizowane są świadczenia w zakresie zespołu – I poziom referencyjny oraz ośrodka – I poziom referencyjny, czynnych przez 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej raz w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00, dwa razy w tygodniu od godziny 11:00 do godziny 20:00, nie dopuszcza się realizowania świadczeń innych niż w powyższych zakresach zgodnie z kodem umowy,
 2. nie dopuszcza się realizowania przez określonego świadczeniodawcę, w poradni psychologicznej dla dzieci pod tym samym adresem więcej niż jednego zakresu,
 3. w przypadku realizacji superwizji, świadczeniodawca sprawozdaje do Funduszu odpowiedni produkt statystyczny, określony w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL osoby personelu,
 4. w przypadku realizacji konsylium pomiędzy personelem realizującym świadczenia, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, każdy świadczeniodawca uczestniczący w konsylium obowiązany jest odnotować ten fakt odpowiednio w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta oraz sprawozdać do Funduszu odpowiednim produktem sprawozdawczym określonym w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL świadczeniobiorcy która skorzystała superwizji
 5. w przypadku zrealizowania sesji koordynacji na rzecz świadczeniobiorcy, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, każdy świadczeniodawca uczestniczący w sesji obowiązany jest odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta oraz sprawozdać do Funduszu odpowiednim produktem sprawozdawczym określonym w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL świadczeniobiorcy,
 6. do realizacji świadczeń w zakresie ośrodka – I poziom referencyjny świadczeniodawca wskazuje wyłącznie 4 etaty personelu.

Po zrealizowaniu 375 godzin pracy z pacjentem w miesiącu, świadczeniodawca może wskazać do realizacji umowy personel dodatkowy, który może wykonywać usługi ponad limit. Po przekroczeniu kwoty zobowiązania, po upływie kwartału na wniosek świadczeniodawcy kwota zobowiązania ulega zwiększeniu.

 1. Personel, który jest wykazywany do realizacji umowy w zakresie ośrodka nie może być zatrudniony w podmiotach innych niż lecznicze, w których przebywają świadczeniobiorcy, którym udzielane są świadczenia gwarantowane przez te personel
 2. W przypadku więcej niż jednej wizyty lub porady domowej, lub porady środowiskowej w tym samym dniu i w jednym miejscu na rzecz więcej niż jednego świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, szkole – dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta, porada domowa lub środowiskowa, a dla pozostałych świadczeniobiorców sprawozdawane jest świadczenie zgodnie ze świadczeniem faktycznie udzielonym, tj. wizyt, porad domowych lub środowiskowych realizowanych w zakresach świadczeń, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia
 3. W sytuacji realizacji świadczenia przez dwie osoby z personelu, do rozliczenia wskazuje się dowolną osobę realizującą to świadczenie. W dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu, realizującego świadczenie, wraz z godziną z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia,
 4. W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego oraz świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, dla których określono czas ich trwania, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy godzinę oraz minutę rozpoczęcia i zakończenia sesji,
 5. W przypadku realizacji świadczeń w ramach świadczenia gwarantowanego: leczenie środowiskowe (domowe) oraz wizyty, porady domowej lub środowiskowej, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji wewnętrznej miejsce pobytu świadczeniobiorcy podczas realizacji świadczenia.

Czas pracy personelu:

w przypadku gdy udzielenie świadczeń, o których mowa ww zarządzeniu pkt 41, trwa 30 minut, 45 minut, 60 minut lub 90 minut, lub jest udzielane przez dwie osoby z personelu, suma liczby godzin pracy personelu, o których mowa w pkt 41, wynika z sumy godzin przypisanych do świadczeń według poniższych zasad:

 • świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez pół godziny, tj. poradę psychologiczną (25-35), należy traktować jako świadczenie stanowiące 0,5 godziny pracy personelu,
 • świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez godzinę, tj. poradę psychologiczną diagnostyczną (50-70), poradę psychologiczną (50-70), sesję psychoterapii indywidualnej (50-70), sesję wsparcia psychospołecznego (50-70) oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70), należy traktować jako świadczenie stanowiące 1 godzinę pracy personelu,
 • świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez półtorej godziny, tj. poradę psychologiczną diagnostyczną (80-100), sesję psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80-100) oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową – jeden prowadzący (80-100), należy traktować jako świadczenie stanowiące 1,5 godziny pracy personelu
 • świadczenie zrealizowane przez dwie osoby przez godzinę, tj. wizytę, poradę domową lub środowiskową – dwóch prowadzących (50-70), należy traktować jako świadczenie stanowiące 2 godziny pracy personelu,
 • świadczenie zrealizowane przez dwie osoby przez półtorej godziny, tj. sesję psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80-100), sesję grupową oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową – dwóch prowadzących (80-100), należy traktować jako świadczenie stanowiące 3 godziny pracy personelu,
 • świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez 45 minut, tj. wizytę, osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50), należy traktować jako świadczenie stanowiące 0,75 godziny pracy personelu
 • czas pracy personelu realizującego świadczenia w zakresie zespołu – I poziom referencyjny oraz ośrodka – I poziom referencyjny, poza godzinami pracy personelu, przeznacza się na sesje koordynacji, udział w konsyliach oraz superwizje.

Nowy sposób rozliczania wchodzi w życie od 01 marca 2022 roku.