https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/5677

Ogłoszenie odwołania postępowań konkursowych w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

25 stycznia 2022

Działając z upoważnienia i w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku
z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy1

oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

odwołuję postępowania w trybie konkursu ofert ogłoszone w dniu 11 stycznia 2022 r.
w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze:
od nr 03-22-000079/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
do nr 03-22-000139/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna:

  1. 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1858)

Z up. Prezesa NFZ
Dagmara Marczewska
p.o. DYREKTOR
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Data publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń:
25 stycznia 2022 roku