AOS: Warunki wykonywania świadczeń TK, RM oraz procedury 60.113.

 

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało wydane zarządzenie doprecyzowujące warunki wykonywania świadczeń TK, RM oraz procedury 60.113 – przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) w znieczuleniu dożylnym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Wprowadzono następujące zmiany:

  1. w części dotyczącej skaz  krwotocznych produkt o kodzie  „5.37.00.0000007-  SKOZR Skazy krwotoczne dodano przepis umożliwiający dosumowanie do procedury znieczulenia całkowitego dożylnego i kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego;
  2. znieczulenie całkowite dożylne podzielono na dwie kategorie:

1) „znieczulenie całkowite dożylne – kategoria 1” – 172 pkt – dedykowane realizacji badań endoskopowych przewodu pokarmowego gastroskopii i kolonoskopii, badań tomografii komputerowej (TK) oraz 60.113 – przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze),

2) „znieczulenie całkowite dożylne – kategoria 2” – 270 pkt – dedykowane realizacji badań rezonansu magnetycznego (RM),

Uwaga!- wymagane wskazanie procedury wg ICD­9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

  1. w załączniku nr 5b w części: „Uwagi” dodano przepis doprecyzowujący możliwość dosumowania znieczulenia oraz kwalifikacji do znieczulenia:

1) w przypadku realizacji badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) w ramach:

a) zakresów świadczeń: badania tomografii komputerowej (TK) oraz badania rezonansu magnetycznego (RM),

b) odpowiednich pakietów diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

c) 5.05.00.0000079 – kwalifikacji do przeszczepienia nerki – badania wstępne,

d) 5.37.00.0000007 – SKOZR Skazy krwotoczne – rozszerzonej ocenie stanu zdrowia;

2) w przypadku procedury 60.113 – przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) w ramach:

a) grupy zabiegowej Z23,

b) odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej: nowotwory gruczołu krokowego.

wprowadzono produktkonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznegokod 5.05.00.0000105 – 75 pkt

Ważne!- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. 2022 poz. 392), rozliczeniu podlega porada, która odbyła się co najmniej 2 dni przed datą wykonania badania.

Przypominamy

Kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej oraz świadczeń rezonansu magnetycznego

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90 − Zaburzenia hiperkinetyczne, R44 − Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 − Zaburzenia lękowe w postaci fobii, F41 − Inne zaburzenia lękowe, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 − Otępienie w chorobie Alzheimera, F01 − Otępienie naczyniowe, F02 − Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej, F03 − Otępienie nieokreślone, F04 − Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne, F05 − Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne, F06 − Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, F07 − Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu, F20 − Schizofrenia, F21 − Zaburzenie schizotypowe, F22 − Uporczywe zaburzenia urojeniowe, F23 − Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, F24 − Indukowane zaburzenie urojeniowe, F25 − Zaburzenia schizoafektywne, F28 − Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne, F29 − Nieokreślona psychoza nieorganiczna, F30 − Epizod maniakalny, F31 − Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, F71 − Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia, F72 − Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia, F73 − Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia, F84 − Całościowe zaburzenia rozwojowe, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego)

Przepisy zarządzenia nr 12/2023/DSOZ stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 4 stycznia 2023 r.

Poniżej zarządzenie:

Zarzadzenie 12_2023_DSOZ