AOTMIT – wzrost wyceny świadczeń medycznych od 1 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,

5 czerwca 2023 r. Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wzrost poziomu finansowania uwzględnia:

  1. skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352),
  2. określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów,
  3. wzrost wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ,
  4. wzmocnienia wycen w wybranych obszarach o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu.

Wprowadzono nową minimalna cenę wyjściową m.in. w dziedzinie:

  1. psychiatrii ambulatoryjnej i środowiskowej dorosłych i dzieci,
  2. rehabilitacji stacjonarnej,
  3. opieka długoterminowa – ZOL, opieka pielęgniarska domowa,
  4. OPH – opieka hospicyjna.

 

W przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem procentowy wzrost został zaprezentowany w ostatniej kolumnie ,, wskaźnik wzrostu wartości umów z NFZ – jednostka rozliczeniowa ryczałt [PLN],,

W przypadku świadczeń rozliczanych za pomocą jednostek wyrażonych w punktach wzrost ceny jednostki rozliczeniowej znajduje się w kolumnie ,, zmiany ceny jednostki rozliczeniowej w  PLN ,,

Przyjęty wariant wzrostu wyceny przedstawia się następująco

Dodatkowo SZP – w odniesieniu do wybranych JGP, dla których obecnie funkcjonuje współczynnik korygujący ustalony przez NFZ na poziomie 1,2 dla szpitali zaklasyfikowanych do poziomów I oraz II PSZ, proponuje się zwiększenie jego wysokości do poziomu 1,3. Jak również przyjęto nowe ceny jednostek rozliczeniowych we wskazanych w poniższej tabeli wartościach.

 

Pełna wersję obwieszczenia znajdą Państwo pod adresem strony internetowej https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2023/052/REK/2023%2006%2005%20Obwieszczenie_rek_54_2023%20publikacja%20BIP.pdf