Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów – zasady wystawiania recept

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków przypominamy najważniejsze zasady dotyczące wystawiania recept dla osób ze szczególnymi uprawnieniami dodatkowymi.
 • Bezpłatne leki i wyroby medyczne przysługują świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia (kod uprawnienia “DZ”) oraz po ukończeniu 65 roku życia (kod uprawnienia “S”).
 • Wykaz leków, środków spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących uprawnionym świadczeniobiorcom nieodpłatnie, jak również schorzenia objęte refundacją, publikowane są w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia (aktualny wykaz przekazujemy w załączeniu).
 • Osobami uprawnionymi do wystawiania recept na bezpłatne leki i wyroby medyczne są:
  – lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ),
  – lekarze specjaliści i uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki, udzielający świadczeń w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),
  – lekarze udzielający świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego (SZP) w związku z zakończeniem leczenia,
  – lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania wystawiający recepty specjalne w trybie “pro auctore” lub “pro familiae”.
 • Każdorazowo wystawienie recepty dla osoby z uprawnieniami dodatkowymi powinna poprzedzić obowiązkowa weryfikacja przez osobę uprawnioną do wystawienia recepty ilości i rodzaju przepisanych produktów pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dotychczas dla tego świadczeniobiorcy.
 • Weryfikacja informacji o wystawionych i zrealizowanych przez świadczeniobiorcę receptach jest realizowana za pośrednictwem systemów Centrum e-Zdrowie (platforma P1).
 • Systemowa informacja o wystawionych i zrealizowanych receptach udostępniona jest domyślnie dla lekarza POZ, do którego pacjent posiada złożoną deklarację wyboru, a za zgodą pacjenta również innym osobom uprawnionym udzielającym świadczeń na rzecz pacjenta. Zgody na udostępnienie informacji o historii recept w systemie pacjent może udzielić poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 • Lekarz specjalista, który chce wystawić receptę dla osoby z uprawnieniami “S” lub “DZ”, może również wnioskować o czasowy 24-godzinny dostęp do danych medycznych pacjenta poprzez aplikację gabinet.gov.pl (zakładka „Autoryzacja”). Skorzystanie z tej opcji wymaga przypisanego do Internetowego Konta Pacjenta numeru telefonu oraz przekazania przez pacjenta kodu SMS celem autoryzacji dostępu.
 • W przypadku, gdy personel medyczny nie posiada aktywnego dostępu do historii recept wystawionych i zrealizowanych, recepta może być wystawiona na zasadach ogólnych. Dodatkowo lekarz specjalista może przekazać pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia do lekarza POZ pacjenta, który na podstawie przekazanej informacji i weryfikacji dotychczas zrealizowanych recept przepisze przysługujące bezpłatnie leki.