Dnia 14.10.2022 r. zostało wydane zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania  i wychowania lub higienistki szkolne.

Dofinansowanie umożliwi przyśpieszenie proces realizacji obowiązku wynikającego z rozszerzenia katalogu rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej o dokumentację prowadzoną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, tj. kartę profilaktycznego badania ucznia.

Przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej są:

 1) dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania;

2) finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w projekcie.

 

Uprawniony świadczeniodawca – świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach świadczenia lekarza POZ i świadczenia pielęgniarki szkolnej – uczestniczący w programie zgodnie z porozumieniem z Centrum.

Fundusz zawiera z uprawnionym świadczeniodawcą umowę w terminie 14 dni od dnia złożenia przez uprawnionego świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału Funduszu kopii porozumienia z Centrum.

Porozumienie z Centrum – porozumienie zawarte pomiędzy świadczeniodawcą a Centrum, potwierdzające zakwalifikowanie świadczeniodawcy do udziału w programie oraz określające kryteria aktywnego udziału świadczeniodawcy w programie.

W celu uzyskania dofinansowania uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do 14 lipca 2023 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy (załącznik zarządzenia);

2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy(załącznik zarządzenia);

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Wykaz urządzeń informatycznych oraz oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia karty profilaktycznego badania ucznia lub dokumentacji indywidualnej ucznia

  1. Urządzenia informatyczne:

1) Serwery;

2) Komputery stacjonarne;

3) Laptopy;

4) Routery;

5) Przełączniki (sieciowe);

6) Urządzenia pamięci masowej (macierze, NAS, rozbudowa tego typu urządzeń);

7) Drukarki;

8) Skanery;

9) Urządzenia wielofunkcyjne (z funkcją skanowania).

  1. Oprogramowanie:

1) Licencje na oprogramowanie narzędziowe;

2) Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji;

3) Licencje na oprogramowanie biurowe;

4) Licencje na systemy operacyjne

Kwota dofinansowania:

Kwota dofinansowania dla jednego uprawnionego świadczeniodawcy uczestniczącego w programie nie może przekroczyć:

  1. a) 6 000 zł bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT;
  2. b) 6 000 zł powiększonej o podatek VAT, w przypadku złożenia przez uprawnionego świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Wynagrodzenie za aktywny udział uprawnionego świadczeniodawcy w programie

1) 12,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną oraz przez lekarza albo

2) 8,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, albo

3) 8,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty dokumentacji indywidualnej ucznia.

Zarzadzenie 133_2022_DEF