dofinansowanie poz

Dofinansowanie POZ 2022 “Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ w projekcie: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”

Przedmiot Grantu: zakup lub rozbudowa systemu gabinetowego oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej w Placówce POZ.

Cel Projektu: zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ”, posiadających własne oprogramowanie gabinetowe, w celu umożliwienia świadczenia e-usług publicznych oraz integracji z systemem e-zdrowia, a także usprawnienia procesów związanych z udzielaniem świadczeń zgodnie z Modelem referencyjnym, w szczególności:

  1. integrację z systemem e-zdrowia, 
  2. komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w Modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Cel Przedsięwzięcia: e-usługa publiczna „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawą SIOZ oraz wytycznymi MZ.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Grant:

  1. na dzień składania Wniosku udziela w każdej wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych: w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ”, na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia
  2. na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1
  3. na dzień 31.12.2021 r. co najmniej jedna Placówka POZ wskazana we Wniosku posiadała conajmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru(tę Placówkę POZ należy wskazać jako pierwszą we Wniosku – tylko ta Placówka POZ będzie oceniana wg niniejszego kryterium);
  4. Placówki POZ wskazane we Wnioskunie raportujądo systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazują indeksów EDM do systemu e-zdrowia;
  5. pozostałe warunki określone w części IV i V Wzoru Wniosku

Uwaga – Jeżeli placówka raportowała ZM, ale wraz ze zdarzeniami nie przekazywała indeksów EDM wówczas kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Jako EDM należy traktować Elektroniczną Dokumentację Medyczną wytworzoną w Placówce POZ i przechowywaną w repozytorium EDM tej Placówki POZ.

Wystawienie e-recepty lub e-skierowania nie stanowi indeksowania EDM. Brak repozytorium EDM oznacza, że nie są wysyłane indeksy EDM do systemu e-zdrowia.

Wartość Grantu : Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 159 000,00 zł. Wartość dofinansowania: 100% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych.

Zakres wydatków : Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki ujęte w harmonogramie i poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia określonym w Umowie, tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.08.2023 r. Grantobiorca powinien zawierać umowy z wykonawcami po podpisaniu Umowy. Dopuszczalne jest jednak, aby umowa z wykonawcą dotycząca ww. wydatków została zawarta przed rozpoczęciem okresu realizacji Przedsięwzięcia, ale umowę taką Wnioskodawca/Grantobiorca zawiera na własne ryzyko.

W ramach Grantu nie są kwalifikowalne wydatki na:

  1. a) USŁUGI BUDOWLANE (np. remonty, przebudowy obiektów lub np. instalacji elektrycznych);
  2. b) WYNAGRODZENIA (np. osób zaangażowanych we wdrożenie/modyfikację oprogramowania);
  3. c) KOSZTY ZARZĄDU (np. utrzymania siedziby, wynajmu pomieszczeń).

Okres realizacji Przedsięwzięcia: nie później niż do 31.08.2023 r.

Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór Wniosków do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru,  jednak nie dłużej niż do 31.01.2023 r.

Nabór prowadzony jest w podziale na ww. koperty „A” i „B”.

Dokument aplikacyjny – Wniosek o powierzenie Grantu można składać wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl . Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na Platformie. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje: 

Szczegółowe informacje : https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=d12d04d6-0c39-ed11-9db1-000d3aaa0b3a

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w Procedurze wraz załącznikami, opublikowanej na stronie internetowej https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.html.

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać wysyłając pytanie na adres: poz2.grant@mz.gov.pl .

Informacje o charakterze ogólnym będą publikowane na stronie internetowej: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.html.