Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 21 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1214).

Przepisy wprowadzają nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest. Skierowania wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent zatrudniony przy produkcji wyrobów zawierających azbest, który ubiega się o leczenie uzdrowiskowe, powinien do skierowania dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

ROZPORZėDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 maja 2022 r. zmieniajĖce rozporzĖdzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajĖcych azbest