Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia ogłasza konkurs na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn.: Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych.

Zakres zadań: opracowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja szkoleń dla minimum 20 000 pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości ich życia. Oczekuje się utworzenia sprofilowanych programów edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych typów cukrzycy, wraz z uwzględnieniem czasu, który upłynął od postawienia diagnozy oraz stosowanej farmakoterapii.

Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022–2025 to 8 000 000 zł, w podziale na:

1. 2022 rok – 2 000 000,00 zł,
2. 2023 rok – 2 000 000,00 zł,
3. 2024 rok – 2 000 000,00 zł,
4. 2025 rok – 2 000 000,00 zł.

Minimalne doświadczenie oferenta

Oferentem może być podmiot, który posiada doświadczenie związane z realizacją projektów prozdrowotnych  z  zakresu  profilaktyki,  promocji  lub  ochrony zdrowia zrealizowanych w sposób należyty łącznie dla co najmniej 5000 osób w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty.

Zasięg terytorialny
Zadanie  obejmie  swym  zasięgiem co  najmniej 5  województw, w porównywalnej  liczebności uczestników działań edukacyjnych w każdym z województw

Kadra

Oferent gwarantuje, że w kadrze opracowującej program szkolenia znajdą się co najmniej:
1. lekarz  specjalista  w  dziedzinie  diabetologii  lub  endokrynologii posiadający co najmniej 4-letnie  doświadczenie  dydaktyczne  i  co  najmniej  4-letnie  doświadczenie  w  dziedzinie diabetologii w zakresie pracy z osobami z cukrzycą,
2. dietetyk posiadający  stopień  naukowy   magistra,   co   najmniej   4-letnie  doświadczenie dydaktyczne i co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze pracy dietetycznej z diabetykami,
3. pielęgniarka diabetologiczna posiadająca stopień naukowy magistra, co  najmniej  3-letnie doświadczenie w dziedzinie diabetologii, realizacji świadczeń dla pacjentów z cukrzycą lub pielęgniarka  po  kursie  specjalistycznym –edukator  w  cukrzycy  lub  pielęgniarka  po  kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  diabetologicznego  lub  pielęgniarstwa internistycznego,
4. psycholog/psychoterapeuta posiadający  stopień  naukowy  doktora,  co  najmniej  3-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem z chorobami przewlekłymi.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem POPI znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2022 r., tj. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na POPI.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem strony internetowej : https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=615b1070-56d1-ec11-a7b5-6045bd87c955