Szanowni Państwo,

Minister Zdrowia ogłasza nabór wniosków na zakupy inwestycyjne ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie w 2023 roku dla jednostek budżetowych i agencji. W ramach naboru podmioty uprawnione mają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zakup środków trwałych lub sprzętu/ programu informatycznego.

We wniosku należy wskazać m.in.:

  • rodzaj zakupu (tzn. czy wniosek dotyczy sprzętu/ programu informatycznego lub innego środka trwałego);
  • nazwę wnioskowanego sprzętu/ programu;
  • priorytet realizacji przedmiotu wniosku (Wnioskujący przypisuje określony numer priorytetu realizacji do każdego wniosku składanego w ramach naboru. Numer ten nie może się dublować, tzn. nie można przypisać priorytetu „1” dla więcej niż jednego wniosku złożonego przez Wnioskującego w ramach tego samego naboru);
  • cenę jednostkową zakupu wnioskowanego sprzętu/ programu wraz z podaniem liczby sztuk;
  • uzasadnienie potrzeby zakupu wnioskowanego sprzętu/ programu w kontekście realizowanych zadań (należy wskazać, czy zakup dotyczy nowego środka trwałego, czy też zastąpi obecnie posiadane urządzenie – jeżeli wniosek dotyczy wymiany należy określić rodzaj sprzętu/ programu podlegającego wymianie, jego rok produkcji oraz stan techniczny);
  • oświadczenie dotyczące posiadanej infrastruktury technicznej oraz zasobów kadrowych, związanych z realizacją przedmiotu wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=dbb123f8-783d-ed11-9db0-000d3aaa0b3a