Przypominamy, że  zgodnie z art. 19a i art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz.1285 tj. z późn. zm.) świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z NFZ.
 

Sprawozdawczość do NFZ danych statystycznych z harmonogramów przyjęć wraz z listą osób oczekujących w formie raportów .klx jest obligatoryjna do 10ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym dla wszystkich świadczeniodawców udzielających świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne.

Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określił i aktualizuje listę świadczeń i procedur medycznych, dla których harmonogramy przyjęć prowadzone są w czasie rzeczywistym w aplikacji centralnej AP-KOLCE udostępnionej przez NFZ i nie wymagają dodatkowej sprawozdawczości w formie comiesięcznego raportu .klx to jest m. in. wybrane świadczenia gwarantowane z rehabilitacji leczniczej (fizjoterapia, ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja stacjonarna) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (kardiologia, endokrynologia, onkologia, ortopedia, gastroskopia, kolonoskopia, TK, RM).

Poniżej znajdą Państwu podsumowanie najważniejszych zasad dotyczących prowadzenia harmonogramów przyjęć:

 • Obowiązek prowadzenia harmonogramów przyjęć spoczywa na wszystkich świadczeniodawcach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne.
 • Harmonogramy przyjęć prowadzone są przez świadczeniodawcę w formie elektronicznej oraz stanowią integralną część dokumentacji medycznej świadczeniodawcy i podlegają kontroli na wezwanie podmiotów uprawnionych.
 • W harmonogramach przyjęć powinny zostać ujęte wszystkie osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych w Państwa placówce wraz z przyporządkowaniem świadczeniobiorcy do określonej kategorii
 • W ramach prowadzonych harmonogramów przyjęć świadczeniobiorcy kwalifikowani są przez personel rejestrujący do jednej z niżej wymienionych kategorii:
  (1) przyjęty na bieżąco – osoba, której świadczenie zostało udzielone w dniu zgłoszenia
  (2) oczekujący z określeniem kategorii medycznej pilny lub stabilny – termin udzielenia świadczenia wynika z prowadzonej listy osób oczekujących na dane świadczenie / procedurę
  (3) oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną – termin udzielenia świadczenia wynika z prowadzonej odrębnej listy oczekujących dla pacjentów z kartą DILO
  (4) posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem podstawy tego prawa – termin udzielenia świadczenia poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
  (5) kontynuujący leczenie – termin udzielenia świadczeń wynika z ustalonego planu leczenia,
  (6) przyjęty w stanie nagłym – świadczenie udzielonej bez zbędnej zwłoki w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Dla pacjentów, którzy zostali przyjęci na udzielenia świadczenia w ramach jednej z kategorii (1 – 4) i podczas udzielania świadczenia został dla nich określony plan leczenie związany z dalszym pobytem w placówce, cykliczną realizacją świadczeń bądź opieki powinno nastąpić skreślenie z harmonogramu przyjęć z powodu wykonania w dniu realizacji pierwszej wizyty/świadczenia oraz ponowny wpis pacjenta do harmonogramu przyjęć w kategorii „kontynuujący leczenie” odzwierciedlający ustalony dla pacjenta plan leczenia z datą realizacji wskazaną na dzień zakończenia opieki/leczenia.
  –> Jeśli nie mogą Państwo określić dnia zakończenie leczenia w momencie wpisu pacjenta kontynuującego leczenie do harmonogramu przyjęć proponujemy wprowadzić datę oznaczoną na koniec roku i w momencie, gdy pacjent zakończy leczenie/opiekę przed dokonaniem skreślenia z harmonogramu przyjęć z powodu wykonania świadczenia edytować datę realizacji świadczenia na wcześniejszą, zgodną z datą zakończenia leczenia z dokumentacji medycznej.
  –> W przypadku pacjentów, którzy mają udzielane świadczenia w ramach programów lekowych i rejestrowani są na bieżąco w dniu, w którym zgłaszają się po leki, należy przyjąć, że pacjenci Ci są objęci leczeniem, czyli kontynuujący leczenie i zgłaszają się po leki zgodnie z wyznaczonymi im terminami w planie leczenia i powinni być każdorazowo umieszczani w harmonogramach przyjęć
 • W przypadku realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej z wyłączeniem świadczeń OPH udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej świadczeniodawca może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć terminu udzielenia świadczenia.
 • Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach Leczenia Stomatologicznego prowadzą harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących na świadczenie oraz na procedurę medyczną 10000 leczenie aparatem ortodontycznym i 10001 leczenie protetyczne.
  –> Za dzień skreślenia pacjenta z powodu wykonania procedury 10000 / 10001 należy przyjąć datę rozpoczęcia realizacji świadczenia tj. dzień pobrania wycisków. W tym wypadku data skreślenia z powodu wykonania świadczenia jest różna od daty rozliczenia świadczenia z NFZ tj. dnia w którym wydano pacjentowi gotową protezę / aparat.
 • W przypadku świadczeń Rehabilitacji Leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent nie może zapisać się u dwóch różnych świadczeniodawców na to samo świadczenie na podstawie innego skierowania nawet jeśli terminy się nie pokrywają. Weryfikacja winna nastąpić w aplikacji AP KOLCE w momencie rejestracji pacjenta. Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z innych zakresów świadczeń rehabilitacji leczniczej u innych świadczeniodawców. Tym samym jeżeli pacjent realizuje/oczekuje u Państwa, na oddział dzienny to może w innej placówce zapisać się na zabiegi ambulatoryjne i odwrotnie.

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizowanej przez Biuro MBRK obsługi rozliczeniowej Państwa umów realizowane jest comiesięcznie przekazywanie raportów z harmonogramów przyjęć do NFZ generowanych z Państwa programów rozliczeniowych.

Natomiast prowadzenie  harmonogramów przyjęć i monitorowanie ich poprawności, jak również udostępnianie ich w wersji elektronicznej na wezwanie podmiotów kontrolujących należy do Państwa obowiązków, jako świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.
Marta Koziarska-Ryfka