Szanowni Państwo,

wkraczamy w pierwszą fazę realizacji opieki koordynowanej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uruchomienie opieki koordynowanej znalazło swój początek w wydanych przepisach rozporządzenia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (akt prawny w załączeniu).

Świadczenia opieki koordynowanej będą realizowane w co najmniej jednym z następujących zakresów:

1) diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub

2) diagnostyka i leczenie cukrzycy, lub

3) diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub

4) diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Warunki realizacji powyższych świadczeń w zakresie opieki koordynowanej zostały opisane w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Finansowanie opieki koordynowanej odbędzie się w ramach budżetu powierzonego.

Finansowanie świadczeń w ramach opieki koordynowanej zgodnie z przekazanym uzasadnieniem ma na celu umożliwienie dostępu do:

–       badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii i pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych,

–       konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa i ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach POZ, bez konieczności kierowania go do AOS,

–     wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w przypadku chorób przewlekłych objętych opieką koordynowaną,

–       porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki i lekarzy pracujących w POZ,
co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki,

–       porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

Świadczenia opieki koordynowanej będą realizowane przez świadczeniodawców POZ po spełnieniu warunków opisanych w załączniku nr 6 (nieobligatoryjne).

Ważne!

Przedmiotowym aktem prawnym zostały wprowadzone zmiany w zakresie realizacji podstawowego zakresu świadczeń udzielanych przez lekarza POZ:

  1. z katalogu świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

– uchylono realizację badań spirometrycznych. Spirometria oraz spirometria z próba wysiłkową znajdują się koszyku świadczeń diagnostycznych dedykowanych koordynowanej opiece w zakresie diagnostyki i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc;

 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej został uprawniony do wystawiania skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

W ślad za wydanym rozporządzenie zostały podjęte regulacje dotyczący aktów wykonawczych- projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna celem zaopiniowania przez uprawnione podmiot.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy projektowany akt, który zawiera:

  1. wartości realizacji świadczeń wykonanych w ramach budżetu powierzonego;
  2. warunki realizacji świadczeń m.in. częstotliwość konsultacji;
  3. wykaz przyczyn udzielonych porad lekarskich wg klasyfikacji ICD 10 kwalifikujących do stosowania współczynnika 3,2 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia lub choroby tarczycy;
  4. rozdzielenie zadań koordynatora realizującego zadania w zakresie promocji profilaktyki oraz zadania koordynatora realizującego zadania w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowane;
  5. zmiana realizacji zadań koordynatora POZ oraz zmiana finansowania zadań koordynatora- w przypadku realizacji koordynowanej opieki w ramach podstawowej opieki zdrowotnie- wysokość stawki koordynatora korygowana jest współczynnikiem – 1,25 dla świadczeniobiorców z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 18 roku życia .

Uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 23 września 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: poz_zpo.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabel – https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-podstawowa-opieka-zdrowotna,6799.html

dokument575109

projekt_zmieniajacy_zarzadzenie_w_sprawie_warunkow_zawarcia_i_realizacji_umow_w_rodzaju_poz (1)