Pilotaż programu opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchamiają pilotaż programu opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej, którego realizacja będzie trwała do 31 lipca 2024 roku.
Na realizatora pilotażu wybrany został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, a program zakłada objęcie opieką nie więcej niż 200 świadczeniobiorców.
Do programu pilotażowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, u których rozpoznano cukrzycę opisaną kodami ICD-10: E10 lub E11 lub E12 lub E13 lub E14 z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek kod ICD-10 – L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej oraz spełnia kryteria kwalifikacji do programu opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.
Leczenie będzie prowadzone w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą zarówno specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna), jak i zachowawczego (chorób wewnętrznych) z pooperacyjną kontrolą procesu gojenia w trybie ambulatoryjnym w ramach poradni diabetologicznej, gdzie będą realizowane w ramach planu leczenia, będzie zagwarantowanie wizyt kontrolnych.
W przypadku uzyskania pozytywnych efektów leczenia w ramach pilotażu planowane jest rozszerzenie programu na kolejne ośrodki celem poprawy sytuacji zdrowotnej pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem stopy cukrzycowej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych i ograniczeniem ryzyka amputacji występującego w tej grupie pacjentów.
W załączeniu do Państwa wiadomości przekazujemy Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przedmiotowego pilotażu oraz wydane przez Prezesa NFZ zarządzenie określające warunki realizacji świadczeń w ramach pilotaż programu opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.