Dnia 03.06.2022 r. weszło w życie  rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centalnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Projekt został przyjęty bez uwzględnienia uwag podmiotów zaproszonych do konsultacji.
Zgodnie z zapowiadanymi regulacjami realizacja pilotażu przedstawia się następująco.
Programem pilotażowym objęte zostaną następujące zakresy świadczeń:
1. kardiologia,
2. tomografia komputerowa,
3. rezonans magnetyczny.
Realizatorzy
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń z co najmniej jednego z zakresów powyżej wymienionych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,  którzy:
1. zostali podłączeni do systemu P1,
2. posiadają własne oprogramowanie umożliwiające obsługę skierowań w postaci elektronicznej, raportowanie zdarzeń medycznych oraz obsługują e-skierowania i raportują zdarzenia medyczne, a także zapewniające możliwość realizację elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia lub mają możliwość korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl w celu realizacji elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia.
3.  gwarantuje możliwość dokonywania elektronicznej rejestracji centralnej na zasadach określonych w rozporządzeniu, w szczególności dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi i technicznymi.
Realizatorzy programu pilotażowego będą mogli również korzystać z narzędzia informatycznego przeznaczonego do udzielania teleporad udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwaną dalej „Centrum e-Zdrowia”
Realizatorzy programu  będą zobligowani w ramach programu pilotażowego do udostępniania Centrum e-Zdrowia harmonogramów przyjęć w zakresie świadczeń, których dotyczy program pilotażowy, oraz ich prowadzenia w systemie P1.
Opis programu 
 Elektroniczna rejestracja centralna obejmie zarówno świadczeniobiorców zgłaszających się na udzielenie świadczenia po raz pierwszy, jak również kontynuujących leczenie. W przypadku świadczeniobiorców „pierwszorazowych” proces ten inicjować będzie zgłoszenie świadczeniobiorcy dokonywane za pośrednictwem IKP albo np. osobiście czy telefonicznie świadczeniodawcy, w tym nie tylko realizatorowi programu pilotażowego. Co istotne w zgłoszeniu świadczeniobiorca będzie mógł określić kryteria dotyczące w szczególności terminu udzielenia świadczenia lub realizatora lub realizatorów programu pilotażowego, u których chciałby uzyskać świadczenie. Na podstawie takiego zgłoszenia pacjentowi zostanie przyznany termin udzielenia świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego, a w przypadku gdy w momencie zgłoszenia świadczeniobiorcy żaden wolny termin w harmonogramach świadczeniodawców biorących udział w programie pilotażowym nie będzie wolny, świadczeniobiorca zostanie umieszczony na centralnej liście oczekujących prowadzonej w systemie P1.  Wówczas gdy tylko pojawi się wolny termin w harmonogramie przyjęć wybranego realizatora programu pilotażowego, świadczeniobiorca, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostanie o nim poinformowany, a po akceptacji przedstawionej mu propozycji terminu zostanie on umieszczony w harmonogramie przyjęć konkretnego realizatora i na prowadzonej przez niego liście oczekujących na udzielenie świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców kontynuujących leczenie to realizator programu pilotażowego, u którego jest kontynuowane leczenie, będzie wyznaczał świadczeniobiorcy termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia.
Okres trwania programu pilotażowego
Program pilotażowy będzie trwał od wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego realizacja ma obejmować dwie fazy. Pierwszą z nich stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą – etap ewaluacji programu pilotażowego.
Nabór do programu
Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz średniej miesięcznej liczby świadczeń udzielanych przez świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. lub obszaru zapewniającego koncentrację realizatorów programu pilotażowego na terenie jednego województwa.
Przewidziana kwota ryczałtu za udział w programie
Realizatorzy programu pilotażowego będą otrzymywać co miesiąc ryczałt w odniesieniu do każdego ze świadczeń objętych programem pilotażowym i udzielanych przez nich w ramach tego programu. Wysokość tego ryczałtu uzależniona będzie od wykorzystywanego przez realizatora oprogramowania w celu dokonywania elektronicznej rejestracji centralnej (tj. od tego czy realizator korzysta z aplikacji gabinet.gov.pl czy też z własnego oprogramowania celem prowadzenia harmonogramów przyjęć w systemie P1), liczby świadczeń udzielonych przez realizatora programu pilotażowego w danym miesiącu jego udziału w programie pilotażowym oraz liczby miesięcy jego udziału w programie pilotażowym. Liczba świadczeń udzielonych w danym miesiącu przez realizatora programu pilotażowego w ramach realizacji tego programu ustalana będzie na podstawie informacji w tym zakresie zgromadzonych w systemie P1 i przekazywanych przez Centrum e-Zdrowia NFZ po zakończeniu każdego miesiąca trwania etapu realizacji programu pilotażowego, obejmujących również dane o zdarzeniach medycznych dotyczących tych świadczeń zaraportowanych przez realizatora programu pilotażowego do SIM .