POZ – świadczenia w gabinecie zabiegowym

Szanowni Państwo,

skierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowa zapytania z zakresu realizacji świadczeń w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, w temacie:
1. Czy podmiot posiadający umowę w zakresie lekarz POZ oraz pielęgniarka POZ może zabezpieczyć prace gabinetu diagnostyczno – zabiegowego poprzez zatrudnienie w gabinecie ratownika medycznego lub położną – osoby które posiadają uprawnienia i kompetencje m.in do pobierania materiału do badań?
2. Czy w gabinecie diagnistyczno-zabiegowym działającym w ramach umowy z NFZ może pracować pielęgniarka, która zgodnie z regulacjami nie jest pielęgniarką POZ (bez specjalizacji i kursów)?
3. Czy w momencie możliwości wykazania w/w osób do realizacji świadczeń w gabinecie zabiegowym należy te osoby wskazać do umowy z NFZ i na jakich zasadach?
Na wyżej wymienione pytania otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:
 
Ad. 1. Jest to zadanie dedykowane wyłącznie pielęgniarce POZ lub położnej POZ.
Ad. 2.  Poza pielęgniarka przyjmującą deklaracje realizacja świadczeń jest możliwa przez pielęgniarkę współpracującą, która  posiada kwalifikacje zgodne z kwalifikacjami pielęgniarki uprawnionej do zbierania deklaracji tj.:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4)odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Ponadto pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2)ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
3)odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
4)odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 -udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.
Ad. 3. W związku z powyższymi odpowiedziami świadczeniodawca nie posiada możliwości wykazania innych osób medycznych poza pielęgniarką POZ i położną POZ.
W załączeniu do wiadomości przekazujemy odpowiedź otrzymaną z Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.