POZ: Zmiany w zalecanych szczepieniach ochronnych

 

Szanowni Państwo,

dnia 29.09.2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Zmiany dotycz:

  1. wzoru Międzynarodowej Książeczki Szczepień;
  2. wykazu zalecanych szczepień ochronnych.

 W wykazie znajduje się 26 pozycji zalecanych szczepień ochronnych przeciw:

1)       błonicy;

2)       cholerze;

3)       COVID-19;

4)       durowi brzusznemu;

5)       gruźlicy;

6)       grypie;

7)       inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b;

8)       inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis;

9)       inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae;

10)     japońskiemu zapaleniu mózgu;

11)     kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM);

12)     krztuścowi;

13)     ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV);

14)     nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

15)     odrze;

16)     ospie wietrznej;

17)     półpaścowi;

18)     ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis);

19)     różyczce;

20)     tężcowi;

21)     wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

22)     wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

23)     wściekliźnie;

24)     zakażeniom wywołanym przez rotawirusy;

25)      zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV);

26)     żółtej gorączce.

Jako załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień określono wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Międzynarodowa Książeczka Szczepień jest wydawana przez świadczeniodawcę, który przeprowadził szczepienia ochronne, na wniosek osoby poddawanej szczepieniu ochronnemu.

Podstawą uznawalności wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia ochronnego w Międzynarodowej Książeczce Szczepień jest własnoręczny podpis osoby wykonującej szczepienie lub osoby sprawującej nadzór nad podawaniem szczepionek. Świadectwo musi także posiadać oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który udzielił świadczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania. Wpisy powinny być dokonywane również w języku polskim. Wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym może być dokonany przez personel medyczny realizujący szczepienia również w terminie późniejszym, jeżeli na podstawie dokumentacji medycznej jest możliwe ustalenie danych niezbędnych do dokonania wpisu, a fakt przeprowadzenia szczepienia ochronnego nie budzi wątpliwości.

Międzynarodowe Książeczki Szczepień wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień