Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna realizację projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)”

Wartość projektu ogółem wynosi 199 302 875,71 zł. Projekt w 100% finansowany jest ze środków unijnej inicjatywy REACT-EU w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia,  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Udział w realizacji projektu mogą złożyć Podmioty, które posiadają zawartą umowę z NFZ na udzielane świadczeń w rodzaju POZ (co najmniej w zakresie „lekarz POZ”)

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z założeniami MZ do głównych celów projektu należy zaliczyć:

  1. budowę i udostępnienie placówkom POZ rozwiązania centralnego umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia w zakresie gromadzenia i udostępniania EDM,
  2. zwiększenie liczby placówek POZ zintegrowanych z platformą P1 w zakresie zdarzeń medycznych i udostępniania EDM,

Zasadnicze etapy projektu to:

  1. budowa centralnej aplikacji e-Gabinet+, która umożliwia:

– pełną informatyzację procesów placówki związanych z udzielaniem świadczeń, w tym procesów związanych z wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz rozliczaniem świadczeń (sprawozdawczość do NFZ),
– świadczenie e-usług publicznych,
– integrację z systemem e-zdrowia,

  1. udostępnienie placówkom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) aplikacji e-Gabinet+,
  2. wyposażenie placówek POZ w infrastrukturę teleinformatyczną (sprzęt komputerowy) niezbędną dla świadczenia e-usług i integrację z systemem e-zdrowia.

Projekt nie zakłada przekazywania wsparcia o charakterze pieniężnym.

Procedura naboru jest aktualnie w trakcie przygotowywania. Będziemy Państwa informować na bieżąco o rozpoczęciu naboru oraz terminach realizacji.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku:

Opis_założeń_projektu_POZ1_e-Gabinet+(20220324_1100).