Dnia 17 maja 2022 r. przyjęty został projekt nowelizacji ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Nowa siatka płac obowiązująca od  1 lipca 2022 r.  zgodnie z projektem z dnia 1 kwietnia przedstawia się następująco:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – 1,45 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.:  7 304,66 zł brutto 
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – 1,19 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 0,95 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto 
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02- wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,94 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – 0,86 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – 1 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – 0,78 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto.

Uwzględnione uwagi w procesie konsultacji:

 1. Gwarancje finansowe powinny zostać wpisane do projektu ustawy Stanowisko Trójstronnego Zespołu jednoznacznie w tej kwestii wskazało, żeświadczeniodawcom zostaną zapewnione środki finansowe na coroczny wzrost wynagrodzeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Dodatkowo poddajemy pod rozwagę, czy w trakcie dalszych prac nie należy pochylić się nad problemem nieuwzględnienia we wzroście płac pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie mających kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia-  Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie zapisu do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu zaproponowanym przez NFZ i AOTMiT.
 2. Nowododanym artykule 5a w miejsce „podmiot leczniczy określa w umowie o pracę” (umowa o pracę jest czynnością dwustronną) zapisać „umowa o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny (…) określa poza elementami wskazanymi w art.29 par.l k.p. do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy zaliczane jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy”. Analogicznie, w art.3 projektu nowelizacji- podmiot leczniczy nie może jednostronnie „dostosować” umów o pracę- Uwaga uwzględniona – zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy – „strony umowy o pracę
 3. W tabeli-załączniku do ustawy-wielokrotnie stosowany zwrot „wymagający wykształcenia” należy zastąpić określeniem „(…) z wymaganym …wykształceniem (…)”. W naszej ocenie wg intencji Ustawodawcy to nie pracownik wymaga określonych kwalifikacji, tylko przywołane przepisami kwalifikacje są od niego wymagane –  Uwaga uwzględniona
 4. . Art. 2 ust. 3 projektu ustawy Termin wskazany celem uzupełnienia obowiązujących już umów o pracę o określenie, do której grupy zawodowej załącznika do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy – 3 miesiące od daty wejścia w życie ustawy – może okazać się niewystarczający. Bieg tego terminu rozpoczyna się równocześnie z terminem przewidzianym w celu zawarcia porozumienia ewentualnie wydania zarządzenia, co będzie determinowało pierwsze czynności niezbędne w celu realizacji ustawy. Jego koniec ponadto najprawdopodobniej przypadnie w terminie urlopowym (wakacyjnym). W celu zapewnienia realnego trzymiesięcznego terminu na realizację wymienionego obowiązku wnioskujemy o to, by jako początek rozpoczęcia jego biegu ustalono dzień 01.07.2022 r., co czyniłoby ww. ustawowy nakaz możliwym do wykonania w terminie do dnia 30.09.2022 r. –  Uwaga uwzględniona. Zaproponowano doprecyzowanie przepisu art. 5a poprzez wskazanie, że mamy w tym przypadku do czynienia z czynnością angażującą strony stosunku pracy oraz związane w tym wydłużenie terminu na dostosowanie umów o pracę z 3 do 6 miesięcy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.