Projekt zarządzenia – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Szanowni Państwo,

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przekazuje projekt zarządzenia Nr …/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni po dniu publikacji, na adres e-mail: DSOZ-SOPS@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSY.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy tabele dedykowaną do zgłaszania uwag. 

Proszę zwrócić szczególna uwagę na załącznik nr 1a, którym zostaje rozszerzony w znacznym stopniu katalog usług możliwych do wykonania w ramach OŚPIP. 

 

projekt_zarzadzenia_-_opieka_psychiatryczna_i_leczenie_uzaleznien

wzor_tabeli_uwag_4 pprojekt_zarzadzenia_-_opieka_psychiatryczna_i_leczenie_uzaleznien