Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Szanowni Państwo,

dnia 12 lutego 2024 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): umożliwienie przekazywania przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej współistniejących przyczyn udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku objęcia świadczeniobiorców opieką koordynowaną (rozpoznania chorobowe). Za realizację świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom objętym opieką koordynowaną Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca dodatkowe środki finansowe. W związku z powyższym, w celach rozliczeniowych niezbędne jest sprawozdawanie także przyczyn współistniejących, które pozwolą na ustalenie choroby przewlekłej, na którą cierpi pacjent objęty opieką i właściwą kwalifikację do rozliczenia;
  2. przekazania informacji o kodzie i stopniu zaawansowania choroby nowotworowej: informacja dotycząca zawansowania choroby nowotworowej powinna być przekazana po wykonaniu leczenia o charakterze radykalnym, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego albo pierwotnej radioterapii lub radiochemioterapii. Dodatkowo, wprowadzenie obowiązku przekazania przedmiotowej informacji także w przypadku rozpoczynania leczenia choroby nowotworowej oraz w przypadku stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej, jeżeli zmiana lub nawrót nastąpiły po przeprowadzeniu radykalnego leczenia.
  3. wykazu zawodów medycznych:  w celu prawidłowego sprawozdania informacji o zawodzie osoby, która udzieliła świadczenia opieki zdrowotnej dodaje się:
  4. dodania nowej grupy osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością – pacjenci, którym przyznano świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu. Kod: 47C15 osoba legitymująca się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r