Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Szanowni Państwo,

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2023 poz. 1368), którego treść przesyłam w załączeniu.
Wprowadzone regulacje nakładają dodatkowe ograniczenia na osoby uprawnione wystawiające recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w postaci:
 
– obowiązku weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych produktów leczniczych na wystawionych i zrealizowanych wcześniej receptach za pośrednictwem systemów elektronicznych lub na podstawie wywiadu przeprowadzone z pacjentem wraz z odnotowaniem w dokumentacji medycznej pacjenta sposobu w jaki dokonano opisanej powyżej weryfikacji;
 
– możliwości wystawienia kolejnej recepty w ramach kontynuacji leczenia tj. bez realizacji wizyty lekarskiej jedynie w przypadkach, w których od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące wraz z odnotowaniem w dokumentacji medycznej okresu jaki upłynął od ostatniego badania pacjenta.