RTG – Zgoda Inspektora Sanitarnego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych związanych z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii są zobowiązane do wystąpienia do właściwego terenowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.)
– aparat rtg – art. 4 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 5, ust. 4, 5, 7 i 7a
 pracownia – art. 4 ust. 1 pkt. 11 w związku z art. 5, ust. 4, 5, 7 i 7a

Obowiązek ten nie dotyczy jednostek użytkujących wyłącznie rentgenowskie aparaty stomatologiczne do zdjęć wewnątrzustnych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy Prawo atomowe, kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do zgłaszania organowi wydającemu zezwolenie wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.

Kierownik jednostki organizacyjnej, który bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniowania jonizującego podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo informujemy, że uzyskanie przedmiotowej decyzji podlega również weryfikacji komisji konkursowej NFZ podczas prowadzonego postępowania lub podczas kontroli NFZ.