STM: Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Szanowni Państwo,
Opublikowane zostało zarządzenie nr 119/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wprowadzające zmianę wyceny dla świadczeń protetyki stomatologicznej, która będzie miała zastosowania dla świadczeń realizowanych od 1 września 2023 r.
Dodatkowo w zarządzeniu uszczegółowiono zapis w umowie zawieranej pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą na realizację świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne dot. kar umownych wskazując, że w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych NFZ może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji
Poniżej przedstawiamy zestawienie produktów, dla których od 1 września 2023 r. nastąpi wzrost finansowania świadczeń: