SZP: Dobry posiłek w szpitalu

Szanowni Państwo,

w ślad za wydanym zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o  realizację programu pilotażowego program pilotażowy ‑ dobry posiłek: na rok 2023,  przekazujemy regulacje prawne w temacie warunków organizacyjnych oraz finansowych programu pilotażowego:

  1. zarządzenie nr 140/2023/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – “Dobry posiłek w szpitalach”
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”.

Celem programu jest:

1) zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach;

2) wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Program pilotażowy obejmuje:

  1. zapewnienie świadczeniobiorcom wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
  2.  udzielanie świadczeniobiorcom porad żywieniowych przez osobę planującą dietę.

Wysokość stawki: 25,62 zł za osobodzień pobytu w szpitalu świadczeniobiorcy zakwalifikowanego do programu pilotażowego

Warunki organizacji oraz realizacji świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego obejmują zapewnienie osoby planującej dietę w wymiarze nie mniejszym niż równoważnik 0,5 etatu.

 

Warunkiem realizacji programu pilotażowego jest:

1) publikowanie przez realizatora programu pilotażowego na swojej stronie internetowej, codziennie w dni robocze, zdjęć co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu;

2) opracowywanie jadłospisów na co najmniej 7 dni, a także publikacja jadłospisów na stronie internetowej realizatora programu pilotażowego;

3) zapewnienie regularności posiłków, w tym zapewnienie, że przerwa pomiędzy posiłkami nie powinna być dłuższa niż 12 godzin;

4) dokonywanie i dokumentowanie weryfikacji zgodności posiłku z jadłospisem oraz organoleptycznej oceny podstawowych parametrów posiłków obejmującej świeżość produktów, temperaturę, zapach oraz wygląd i konsystencję tego posiłku; weryfikacja i ocena ma być prowadzona codziennie w zakresie wszystkich posiłków w co najmniej połowie rodzaju stosowanych diet, a każda ze stosowanych diet musi być oceniona minimum raz w tygodniu.

Umowy zawierane będą na okres do 30 czerwca 2024 r.

Składanie wniosków do 15 grudnia 2023 r.