W załączeniu przesyłam zmianę zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

 Zmiany dotyczą następujących kwestii:

a) podniesieniuwersji komunikatu do 10.10.2,

b) dodaniu elementucalk-personel-realdla sprawozdawczości świadczeń, dla których istotne jest przekazanie informacji o wszystkich osobach biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz elementu zaangazow-osoby dla świadczeń, gdzie czas zaangażowania personelu w udzielanie świadczeń został przez NFZ wskazany jako niezbędny do ich poprawnego rozliczenia,

Możliwość sprawozdawania wielu osób dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń z zakresu psychiatrii (sesji grupowych).

 

c) doprecyzowaniu dodatkowych wyjaśnień, ograniczeń i zależności dla elementuof-innypoprzez

umożliwienie wykorzystania do przekazywania danych dokumentu na podstawie którego potwierdzono uprawnienie TR, IC :

– w atrybucie of-inny@nazwa doprecyzowanie dla nazwy dokumentu w przypadku uprawnienia TR

– w atrybucie of-inny@numer doprecyzowanie wymagalności przekazywania w przypadku uprawnienia TR, IC

– w atrybucie of-inny@data-wyst doprecyzowanie wymagalności przekazywania w przypadku uprawnienia TR, IC

– w atrybucie of-inny@data-obow doprecyzowanie wymagalności dla uprawnienia IC – należy przekazać datę, od której przysługuje renta rodzinna

– w atrybucie of-inny@podmiot doprecyzowanie w przypadku uprawnienia 'TR’ przekazania tekstu –

‘Minister właściwy do spraw zdrowia’

IC – osoby pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem

TR- osoby legitymujące się dokumentem wystawionym  przez ministra właściwego do spraw zdrowia potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust.1b ustawy zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

d) doprecyzowaniu dodatkowych wyjaśnień, ograniczeń i zależności dla atrybutupodstawa-uprawnien-doswiadczen

– zmieniono format [wart.dom.] do 2 cyfr oraz dodano:

– 10 – spełnia warunki określone w art. 12 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wartość 10 może być sprawozdawana od 2022-02-24, (pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

– 11 – spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy . Wartość 11 może być sprawozdawana od 2022-07-19 (IC)

Komunikat NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8188.html

e) rozszerzono słownik dokumentów tożsamości o nowe pozycje zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi

Dodanie wartości dla atrybutu osoba-sklad-oswiadcz@typ-dok:

– P- prawo jazdy

– L- legitymacja szkolna

– C- polski dokument tożsamości cudzoziemca;

– I – inny dokument (opcja możliwa do wykorzystania wyłącznie w przypadku pacjentów posiadających uprawnienie wynikające z art. 12 pkt 13 ustawy – of-oswiadczenie@podstawa-uprawnien-do-swiadczen=10)

f) wprowadzeniu obsługi skierowania wystawionego przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z art. 59a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

– zlecenie@typ – dodanie nowej wartości U

– nfz:e-skier, swd-zlec, instytut-zlec – zniesienie wymagalności przekazania elementów dla zlecenie@typ=U

g) rozszerzeniu dodatkowych wyjaśnień, ograniczeń i zależności dla elementów:

– nfz:kardio – przekazywany dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych i rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych RKZ,

– nfz:reh-stac – przekazywany dla lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych oraz atrybutu

– nfz:reh-stac@skala-nyha – przekazywany dla lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych

h) w atrybucienfz:faktura-zakup@nip-sprzedajacegoujednoliceniu formatu z komunikatem XML FZX 1.09 (do 14 znaków) oraz dodanie atrybutu nfz:faktura-zakup@panstwo dla państwa w którym wystawiono fakturę zakupu

2) załącznika nr 3 do zarządzenia określającego Komunikat szczegółowy NFZ deklaracji POZ/KAOS –

wersja 5.1.7. Zmiany polegają na:

a)rozszerzeniu wykorzystania elementuid-pacj-dekl@nfz:ident-pacj-inny:

– w elemencie nfz:ident-pacj-inny umożliwienie przekazywania identyfikatora obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583)

  • w atrybucienfz:ident-pacj-inny@nipumożliwienie przekazywania nr NIP szkoły/placówki oświatowej w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583)

– w atrybucie nfz:ident-pacj-inny@typ-dok, oprócz wartości dodanie wartości „I” – Inny

b) doprecyzowaniu dodatkowych wyjaśnień, ograniczeń i zależności w atrybuciepodstawa-uprawnien-doswiadczenzgodnie z warunkami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy

Komunikat NFZ – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8205.html

 

3) załącznika nr 4 do zarządzenia określającego Komunikat szczegółowy NFZ zaopatrzenia w wyroby medyczne – wersja 3.2.1. Zmiany polegają na doprecyzowaniu dodatkowych wyjaśnień, ograniczeń i zależności dla elementu nfz:swd-zlec-ilosc;

Komunikat NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8301.html

4) załącznika nr 6 do zarządzenia określającego Komunikat wysyłany przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych oraz innych świadczeniach opieki zdrowotnej. Zmiany polegają na:

a) podniesieniu wersji komunikatu do 1.09

b) dodaniu atrybutupaństwo(kod państwa dostawcy leku według normy PN-ISO 3166-1) w elemencie nagłówek faktury oraz w elemencie faktura

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Zarzadzenie 23_2023_DI