Ustawa o jakość w ochronie zdrowia – informacje dla podmiotów leczniczych realizujących świadczeń w ramach NFZ

 

Szanowni Państwo,
Przesyłamy najważniejsze informację dotyczące ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1692), która określa zasady funkcjonowania wprowadzonego systemu oceny jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i po podpisaniu przez Prezydenta weszła w życie z dniem 8 września 2023 r.
Treść aktu prawnego znajdą Państwo w załączniku. Przedmiotowa ustawa zastępuje ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia, która zostaje uchylona  z dniem 31.12.2023 r. Funkcjonować będzie nadal Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Na system jakości w ochronie zdrowia i zabezpieczeń pacjenta składają się autoryzacja, wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacja oraz rejestry medyczne.
Uzyskanie autoryzacji będzie warunkiem koniecznym do realizacji umowy z NFZ w rodzaju świadczenia szpitalne w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń. Przepis ma zastosowanie do umów z NFZ zawartych po 8 września 2023 r. (po dniu wejścia w życie ustawy). Ustawa przewiduje okres przejściowy na dostosowanie do nowo obowiązujących procedur, stąd pierwsze wnioski o autoryzację mogą być składane po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów to jest po 8 marca 2024 r. Autoryzacja wydawana będzie przez NFZ na okres 5 lat po rozpatrzeniu wniosku podmiotu i realizacji wizyty autoryzacyjnej NFZ w placówce. W przypadku odmowy wydania akredytacji lub jej cofnięcia złożenie wniosku o ponowne wydanie akredytacji na ten sam zakres świadczeń może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania negatywnej decyzji.
W celu zapobiegania występowaniu zdarzeń niepożądanych od wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych wymaga się wdrożenia, utrzymania i usprawniania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w okresie obowiązywania umowy z NFZ wraz z systematyczną oceną jego skuteczności. Utworzenie systemu winno nastąpić do dnia 30 czerwca 2024 r. Na wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem składają się w szczególności zasady i procedury wewnętrzne służące poprawie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, opisy stanowisk pracy, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, jak również szkolenia personelu i prowadzenie badania opinii i doświadczeń pacjentów podstawie ankiety, której wzór określi Ministerstwo Zdrowia. Za utworzenie systemu wewnętrznego odpowiada kierownik podmiotu leczniczego.

W ramach działającego systemu wewnętrznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem podmiot wykonujący działalność leczniczą:

  • wdraża rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń;
  • identyfikuje priorytetowe obszary do poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń;
  • określa kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • okresowo monitoruje i ocenia jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • monitoruje zdarzenia niepożądane,
  • zapewnia szkolenia dla personelu służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń;
  • prowadzi badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie wystandaryzowanego formularza ankiety.
Zgodnie z Ustawą Ministerstwo Zdrowia opracowuje i opublikuje standardy organizacyjne dotyczące poszczególnych rodzajów i zakresów działalności leczniczej. Celem potwierdzenia spełnienia przez podmiot leczniczy odpowiedniego standardu funkcjonowania podmiotu i realizacji świadczeń zdrowotnych akredytacje wydawane będą certyfikaty akredytacyjnym na okres 4 lat. Informacja o posiadaniu / braku akredytacji będzie podawana do wiadomości publicznej. Akredytacja będzie miała charakter dobrowolny i będzie wydawana na wniosek podmiotu, po przeprowadzeniu pełnej procedury oceniającej przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Zdrowia. Docelowo planowane jest teleinformatycznego Systemu Monitorowania Wniosków o Udzielanie Akredytacji, za pośrednictwem którego będą składane wnioski o akredytację.
Aktualnie oczekujemy na wydanie kolejnych aktów prawnych na poziomie Ministerstwa Zdrowia i Centrali NFZ, które określą i doszczegółowią wymagania związane z wdrażaniem systemu monitorowaniem jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.