Ważne zmiany STM od 1 kwietnia 2023!

 

Szanowni Państwo,

dnia 05.04.2023 r. zostało wydane zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 60/2023/DSOZ.

Zgodnie z zapowiedziami zmiany w wycenie świadczeń dotyczą wprowadzenia nowego modelu rozliczeń w ramach opracowanych pakietów usług stomatologicznych.

Wprowadzona jest nowa wycena świadczeń chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz niektórych innych świadczeń gwarantowanych pakietami, a w przypadku stomatologii zachowawczej – nowa wycena uwzględniająca wykorzystanie glassjonomerów i usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

Nowa wycena niektórych świadczeń stomatologii zachowawczej związana ze zmianą listy materiałów

stomatologicznych wykorzystywanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2148)

W załączeniu do wiadomości przekazujemy zestawienie porównawcze wyceny świadczeń po uwzględnieniu przedmiotowej zmiany od 1 kwietnia 2023 r. 

Kolorem niebieskim zostały zaznaczone pozycję świadczeń, których wycena ulega zwiększeniu.

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone pozycję, które zostają rozliczone w ramach zdefiniowanych pakietów świadczeń.

Wycenę pakietów wraz z opisem znajdą Państwo w załączeniu nr 1C i 1D do zarządzenia

Przykład – pakiet ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego o wartości – 93 pkt.

 

Symbol pakietu  Opis pakietu Listy procedur
ST1 ST2
ST01 Ekstrakcje zębów

jednokorzeniowych w

znieczuleniu miejscowym i

założeniem opatrunku

uciskowego

wymagane wskazanie procedury 23.1701

Usunięcie zęba jednokorzeniowego oraz co

najmniej jednej procedury z listy procedur

dodatkowych ST1, możliwe wskazanie więcej

niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych

ST2

 

 

 

23.0401 Znieczulenie miejscowe

powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie

miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie

przewodowe wewnątrzustne

23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie

małej rany obejmującej do 3

zębodołów włącznie ze szwem,

23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie

dużej, albo znacznie

zanieczyszczonej rany w obrębie

połowy szczęki włącznie z

opracowaniem i szwami, 23.1815

Założenie opatrunku

chirurgicznego,

 

Dodatkowe informacje:

  1. wycena pakietów świadczeń określona w załączniku 1c (pakiety) do zarządzenia obejmuje badanie przedmiotowe i podmiotowe w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń wskazanych w pakietach;
  2. w przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń, wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana jest ze współczynnikiem 1,0; zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8;
  3. w przypadku udzielenia świadczeń z zakresu profilaktycznych świadczeń stomatologicznych wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń, określoną w katalogu świadczeń jednostkowych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 kwietnia 2023 r.

Kolejnym etapem wprowadzonych zmian jest zmiana pakietu świadczeń medycznych w ramach Państwa umów.  Udostępnienie umów UMX z nowym pakietem leży po stronie NFZ, których należy się spodziewać w najbliższym czasie. 

Porównanie wyceny STM

Zarzadzenie 60_2023_DSOZ