Szanowni Państwo,

15 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Został zdefiniowany nowy katalog produktów rozliczeniowych rozbudowany w celu dostosowania do rozliczenia świadczeń udzielanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku dla Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

W zakresie świadczeń ambulatoryjnych dla dorosłych oraz świadczeń seksuologicznych i patologii współżycia zdefiniowano dodatkowe produkty rozliczeniowe do sprawozdawania świadczeń udzielanych na podstawie orzeczeń sądu.

Uwaga– zmiany wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2022 r. Zatem rozliczenie listopada będzie podlegało przekodowaniu świadczeń rozliczeniowych oraz korekcie finansowej (OŚPIP).

Nadto wprowadzone zmiany dotyczą następujących kwestii:

 1. w harmonogramie świadczeniodawcy należy uwzględnić czas pracy superwizora lub superwizora aplikanta zgodnie z datami realizacji superwizji;
 2. nie dopuszcza się realizowania świadczeń innych niż Zespół I poziom referencyjny oraz Ośrodek I poziom referencyjny w ramach jednego kodu resortowego  zgodnie z kodem umowy za wyjątkiem programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin;
 3. uchylono ograniczenie dotyczące zakazu realizowania przez określonego świadczeniodawcę w poradni psychologicznej dla dzieci w ramach Zespołu albo Ośrodka I stopnia, pod tym samym adresem więcej niż jednego zakresu;
 4. rozliczając superwizję świadczeniodawca sprawozdaje pesel osoby personelu, która skorzystała z superwizji wraz z rozpoznaniem wg ICD-10 Z76.8 (osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach;
 5. doprecyzowano, iż w ramach ośrodka I stopnia świadczeniodawca wykonując nadwykonania, czyli po przekroczeniu 1128 godzin pracy bezpośredniej ze świadczeniodawcą, może wnioskować o wypłatę nadwykonań nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału ;
 6. Świadczeniodawca może zrealizować jednego dnia więcej niż jedno świadczenie sesji koordynacji, konsylium świadczeniobiorcy oraz superwizji;
 7. w przypadku więcej niż jednej  wizyty  lub  porady  domowej,  lub  porady środowiskowej tym samym  dniu  i w  jednym  miejscu  na  rzecz więcej niż jednego świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy społecznej, dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta, porada domowa  lub środowiskowa, a dla pozostałych świadczeniobiorców: porada  diagnostyczna,  porada terapeutyczna lub porada kontrolna, zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami- dotyczy również OŚPIP;
 8. wykreślenie kodu Z76.4 inni domownicy korzystający z opieki zdrowotnej. W przypadku sesji rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego rozliczenie świadczeń osobom powyżej 21 r.z.  z powodu, których realizowane jest świadczenie stosuje się rozpoznanie – Z76.8 osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określony okolicznościach;
 9. umożliwiono rozliczenie świadczeń porady kompleksowo konsultacyjnej oraz programu terapeutyczno0- rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym z zastosowaniem współczynnika korygującego 1,10
 10. w przypadku realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby, w zakresie sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty domowej lub środowiskowej, porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób z autyzmem dziecięcym, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdawać przy pierwszym uczestniku sesji, każdą osobę personelu realizującą to świadczenie, odpowiednimi odrębnymi produktami rozliczeniowymi, o których mowa w załączniku nr 1a do zarządzenia. W dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu realizującego świadczenie ze wskazaniem godziny wraz z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.

Jako pierwszego uczestnika świadczeniodawca obowiązany jest odpowiednio sprawozdać świadczeniobiorcę, tj. dziecko przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dziecko i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych;

 1. w przypadku świadczeń gwarantowanych w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia, udzielonych świadczeniobiorcy, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, o którym mowa art. 93a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 i 1726), oraz udzielonych osobie, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1689), rozliczenia tych świadczeń dokonywane są za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach odpowiednio: 5.00.04.0000094, 5.00.04.0000096, 5.00.04.0000098, 5.00.04.0000100, 5.00.04.0000102, 5.00.04.0000104, 5.00.04.0000106, 5.00.04.0000108, 5.00.04.0000110, 5.00.04.0000112, 5.00.04.0000114 oraz 5.00.04.0000095, 5.00.04.0000097, 5.00.04.0000099, 5.00.04.0000101, 5.00.04.0000103, 5.00.04.0000105, 5.00.04.0000107, 5.00.04.0000109, 5.00.04.0000111, 5.00.04.0000113 oraz 5.00.04.0000115;
 2. w przypadku absencji uczestników sesji grupowej, o której mowa w lp. 1-4 załącznika nr 8 (OŚPIP) do rozporządzenia, możliwe jest rozliczenie sesji grupowej z liczbą uczestników od 3 do 5 osób; w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta świadczeniodawca odnotowuje powód nieobecności uczestnika sesji;
 3. OŚPIP- w przypadku realizacji świadczeń: wizyta domowa lub środowiskowa, które są elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego – do rozliczeń kwalifikują się nie więcej niż 2 wizyty w ramach 5 porad psychologicznych diagnostycznych;
 4. OŚPIP – w przypadku realizacji świadczenia wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (60 minut), o której mowa w lp. 2 pkt 8 lit. a załącznika nr 8 (wizyta poprzedzająca)można dokonać rozliczenia gdy stanowi ona pierwszą wizytę poprzedzającą pierwszorazową wizytę domową lub środowiskową ;
 5. OŚPIP – w przypadku realizacji świadczenia wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (60 minut), o której mowa w lp. 2 pkt 8 lit. b załącznika nr 8 (wizyta edukacyjnokonsultacyjna można dokonać rozliczenia w przypadku gdy świadczeniodawcą udzielił i rozliczył 5 wizyt domowych lub środowiskowych na rzecz tego samego świadczeniobiorcy;
 6. OŚPIP – personel zgłoszony do harmonogramu w określonej komórce organizacyjnej w celu realizacji świadczeń zdrowotnych nie może być wykazany w tym harmonogramie jako superwizor albo superwizor psychoterapii aplikant
 7. Autyzm dziecięcy: wizyta terapeutyczna w ramach programu terapeutyczno -rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, terapia zaburzeń mowy i porozumiewania się oraz terapia i poradnictwo psychologiczne w ramach programu terapeutyczno -rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym oraz zajęcia grupowe wraz z psychoterapią rodziców Świadczeniodawca rozlicza wykazując nie więcej niż 180 minut dla każdego świadczeniobiorcy;
 8. Autyzm dziecięcy do czasu trwania programu, o którym mowa powyżej, wlicza się świadczenia udzielone rodzinom świadczeniobiorców; nie dopuszcza się rozliczenia świadczenia udzielonego rodzinom świadczeniobiorcy, jeżeli nie rozliczono świadczeń udzielonych tego samego dnia osobie z autyzmem dziecięcym;
 9. OŚPIP- w przypadku odbycia konsylium w zakresie centrum – poradnia – II poziom referencyjny oraz centrum – II poziom referencyjny, do Funduszu w produkcie sprawozdawczym należy sprawozdać lekarza psychiatrę.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy zarządzenie zmieniające oraz przygotowane zestawienie wizyt w OŚPIP I oraz Centrum II stopień.

Zarzadzenie 164_2022_DSOZ

I stopien

II stopien