Wyniki kontroli NFZ – rehabilitacja ambulatoryjna/ rehabilitacja domowa

 

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzanymi kontrolami NFZ w zakresie realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym rehabilitacji w warunkach domowych zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, których następstwem jest nałożenie kary pieniężnej oraz zwrot należności za wykonane świadczenia.

Negatywne wyniki kontroli:

  1. brak aktualizacji danych sprzętu medycznego zgłoszonego do umowy;
  2. brak przeglądu technicznego sprzętu;
  3. niekompletne informacje na tablicach wewnętrznych w Placówce;

 

Jako załącznik do wiadomości przekazujemy materiały informacyjne w temacie prowadzenia tablic wewnętrznych (informacje wewnątrz budynku).

  1. rehabilitacja domowa: pacjent nie potwierdził podpisem faktu wykonania świadczeń medycznych lub złożony odcisk palca nie został potwierdzony przez osobę, o której mowa w art. 79 Kodeksu Cywilnego;

Art.  79. K.C.

[Oświadczenie woli osoby niemogącej pisać]

Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

  1. brak możliwości zidentyfikowania osoby wykonującej świadczenie (brak pieczątki imiennej);
  2. wizyta fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez osoby, które nie posiadają uprawnień;

Wymagania dotyczące personelu: fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

 

  1. decyzją fizjoterapeuty dokonano zmiany zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę  bez uprzedniej konsultacji z lekarzem specjalistą;

,,…4) w przypadku skierowania, o którym mowa w pkt 1, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;
5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

  1. niewykonanie wizyt fizjoterapeutycznych przed rozpoczęciem cyklu oraz w ostatnim dniu cyklu

Rozpoczęcie cyklu zabiegów, o którym mowa w ust. 9, następuje w miarę dostępności w ciągu 14 dni od dnia wizyty fizjoterapeutycznej zrealizowanej przed cyklem zabiegów.  

Wizyta fizjoterapeutyczna na końcu danego cyklu zabiegów jest zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej  dokumentacji medycznej

Tablice NFZ