ZARZĄDZENIE NR 172/2023/DSOZ- zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ

Szanowni Państwo,

dnia 29.11.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 172/2023/DSOZ.

Od 1 stycznia 2024 r. zostają wprowadzone kwartalne współczynniki korygujące związany z poziomem zgłaszalności do programu profilaktyki raka piersi.

Wskaźnik zgłaszalności zostaje wyliczony jako stosunek liczby świadczeniobiorców, którym wykonano świadczenie w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi na koniec danego kwartału, do populacji świadczeniobiorców kwalifikujących się do realizacji tego programu będących na listach świadczeniodawcy realizującego świadczenia lekarza POZ według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału.

Poniżej prezentujemy wartości współczynników korygujących:

Dodatkowo do 30 czerwca 2024 r. przedłużono finansowanie  współczynnikiem korygującym poziomu zgłaszalności do programu “Profilaktyka 40 PLUS” oraz do dnia 31 grudnia 2024 r. finansowania realizacji zadań koordynatora w ramach Opieki Koordynowanej.