Dnia 1 czerwca 2022 r. zostało wydane zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zarządzeniem zostaje zniesione finansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytym COVID-19.
Uchylone produkty rozliczeniowe dotyczą następujących pozycji:
1. 99.05.0501- rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w podmiocie będącym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego,
2. 99.05.0502- rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w podmiocie realizującym rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym,
3.  99.05.0503- wizyta  fizjoterapeutyczna ambulatoryjna wstępna,
4.  99.05.0504- wizyta  fizjoterapeutyczna domowa wstępna,
5.  99.05.0505- wizyta  fizjoterapeutyczna ambulatoryjna końcowa,
6.  99.05.0506- wizyta  fizjoterapeutyczna domowa końcowa,
7.  99.05.0507- wizyta terapeutyczna ambulatoryjna,
8.  99.05.0508- wizyta  terapeutyczna domowa,
9. 19.04.0003- rehabilitacja psychiatryczna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.