Zmiana rozporządzenia w sprawie recept

Szanowni Państwo,

dnia 2 listopada 2023 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Zapisy rozporządzenia zostały dostosowane do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim ustawa ta wyłączy, z dniem 1 listopada 2023 r., możliwości wystawiania recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz na inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, z których którakolwiek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Główna zmianą w przedmiotowym rozporządzeniu jest usunięcie referencji do recept wyłącznie w postaci papierowej odnoszących się do wymienionych wyżej produktów leczniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy recepty na te produkty są wystawiane przez lekarza weterynarii.

Uwaga! Tracą moc unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone i wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniodawcom celem umieszczenia ich na receptach w postaci papierowej na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” lub na inne produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, z których którakolwiek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P, które nie zostały zrealizowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z wyjątkiem ww. numerów przydzielonych i wydanych celem umieszczenia ich na receptach weterynaryjnych.