Dnia 3 czerwca 2022 roku została wydana zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Zmiana jest podyktowana dostosowaniem przepisów zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego biorąc pod uwagę wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych zgodnie, z którą zgłoszenie i powiadomienie do Prezesa URPL są dokonywane na podstawie art. 138 ustawy.
Zarządzenie porządkuje zapisy treści odwołujące do ww. ustawy
Dodatkowo zmianie ulega treść załącznika nr 2 – oświadczenie wnioskodawcy