Szanowni Państwo,

informujemy, iż zostały wydane dwie zmiany zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 162/2022/DSOZ oraz 163/2022/DSOZ.

Zmieniające akty prawne mogą Państwo znaleźć poniżej na końcu wpisu.

 

Zarządzenie nr 162/2022/DSOZ wprowadza regulacje od 01.01.2023 r., które dotyczą następujących kwestii:

  1. wzrost współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla grup wiekowych:

– do 6. roku życia: wzrost z 2,7 do 2,8 ,

– od 7. do 9. roku życia: wzrost z 1,2 do 1,3;

  1. w przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle,  w ramach deklaracji wyboru lekarza POZ zastosowanie współczynnika korygującego 3,2 od 1 stycznia będzie odbywało się z zachowaniem zasady wykonania porad lekarskich w liczbie nie mniejszej niż jedna przypadająca na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych (do 31.12.2022 r. obowiązuje zasada nie mniej niż jednej wizyty przypadającej na 3 kolejne okresy sprawozdawcze);
  2. przedłużenie do 31.12.2023 r. naliczania Świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza POZ współczynnika korygującego (2200 zł za każde 100 wypełnionych ankiet i zrealizowane badanie);
  3. Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. za realizację koordynatora POZ zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej ustala się następujące zasady rozliczania:

– u świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18 roku życia nie przekracza 5000 osób – dla świadczeniodawcy ryczałt miesięczny w wysokości 6500 zł miesięcznie

– u świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18 roku życia przekracza 5000 osób – nalicza się ryczałt miesięczny 6500 zł oraz dodatkowo za  każdą osobę powyżej 5000 osób z grupy wiekowej powyżej18 roku życia wartość stawki w kapitacyjną w wysokości 6,72 korygowana jest współczynnikiem-  1,25.

Zarządzenie nr 163/2022/DSOZ wprowadza regulacje od 01.07.2023 r., które dotyczą dodatku kwotowego za realizacje świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych i jednocześnie wycofanie współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną 3,2.

Wprowadzony zostaje dodatek kwotowy wypłacany po każdym okresie sprawozdawczym w wysokości:

Dodatek zostaje wypłacony w przypadku sprawozdania odpowiedniego kodu jednostki chorobowej będącego główna przyczyną zrealizowanego świadczenia lub chorób współistniejących wg kodu ICD-10 wymienionego w załączniku nr 20 do zarządzenia nr 163/2022/DSOZ,

Zasady wypłacania dodatku przedstawiają się następująco:

  1. przez  kolejnych  12 okresów  sprawozdawczych  od  dnia  udzielenia  porady  kompleksowej  z IPOM u danego świadczeniobiorcy,
  2. od dnia udzielenia  innej  niż wymieniona w pkt 1 porady lekarskiej, pod warunkiem, że liczba porad lekarza poz udzielonych  osobom z powodu choroby, o której mowa w załączniku nr 20 do zarządzenia, nie jest mniejsza niż jedna przypadająca na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych

 

Uwaga: udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu AOS z powodu choroby z danej grupy dziedzinowej wstrzymuje rozliczenie dodatku ma kolejne 12 okresów sprawozdawczych.

Zarzadzenie 162_2022_DSOZ

Zarzadzenie 163_2022_DSOZ