Dnia 24 czerwca 2022 r. zostało wydane rozporządzenie zmieniające w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którym wprowadzone zostały dodatkowe regulacje w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

ciśnieniomierz i lekarstwa

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. Umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej realizacji świadczeń z zakresu profilaktyki ChUK,
  2. Poszerzenie kręgu świadczeniobiorców uprawnionych do uzyskania świadczeń. Dotychczasową populację świadczeniobiorców uprawnionych do uzyskania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu poszerza się o osoby z przedziału wieku 55–65 lat.

Określono, że kryteriami kwalifikującymi do skorzystania ze świadczeń z zakresu profilaktyki ChUK są:

1)     wiek 35–65, bez uprzednio rozpoznanej ChUK, cukrzycy,  przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii oraz

2)     niekorzystanie ze świadczeń ChUK w ciągu 5 lat.

  1. Umożliwienie realizacji wymaganych procedur medycznych w kolejności ustalonej przez świadczeniodawców oraz odbycia jednej z dwóch  porad lekarza lub pielęgniarki POZ na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności sprzyjać będzie łatwiejszemu dostępowi i sprawniejszej realizacji świadczenia.

Rezygnuje się z dodatkowych kryteriów kwalifikacji celem ułatwienia dostępu do świadczeń. Jednocześnie, dotychczasowy warunek uzależniający udzielanie świadczeń wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pacjent kończył odpowiednio 35, 40, 45, 50 oraz 55, został zastąpiony wymaganiem niekorzystania z przedmiotowych świadczeń w odstępie pięciu lat przez zainteresowanych świadczeniobiorców.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.