Dnia 07.07.2022r. zostało wydane zarządzenie nr 83/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zgodnie z projektem zarządzenia wprowadzono następujące regulacji:

 1. Wskazano konkretne kody wraz z nazwami specjalności medycznych jakich świadczeniodawca winien używać w zakresach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
  1. 229905 Psychoterapeuta,
  2. 229906 Specjalista psychoterapii uzależnień,
  3. 229907 Specjalista terapii uzależnień,
  4. 263403 Psycholog kliniczny,
  5. 263401 Psycholog,
  6. 325201 Terapeuta środowiskowy,
  7. 0010 Superwizor.

 

 1. Modyfikacja regulacji dotyczących zasady rozliczania świadczeń gwarantowanych jednostkowych zrealizowanych w ramach I poziomu referencyjnego, tj. zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży– I poziom referencyjny oraz  ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, przez personel dodatkowy czyli zatrudniony ponad liczbę etatów wskazanych w rozporządzeniu w tym zakresie:
  • świadczeniodawca, w zakresie świadczenia gwarantowanego: ośrodek – I poziom referencyjny, może rozliczyć w okresie kwartału kalendarzowegonie więcej niż 1128 godzin przeznaczonych na pracę bezpośrednio ze świadczeniobiorcą; pozostały czas pracy personelu rozliczany jest w ramach ryczałtu miesięcznego;
  • nadwykonania możliwe wyłącznie w następującej sytuacji :
   • w przypadku gdy w okresie kwartału kalendarzowego świadczeniodawca, w zakresie świadczenia: ośrodek – I poziom referencyjny, zrealizował w ramach 3 etatów personelu, o którym mowa w lp. 2 kolumna 3 pkt 2 ppkt 1 i 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia (psycholog oraz psychoterapeuta), 846 godzin pracy personelu, oraz w ramach jednego etatu personelu, o którym mowa w lp. 2 kolumna 3 pkt 2 ppkt 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia (terapeuta środowiskowy),, 282 godziny pracy personelu, i jednocześnie zrealizował świadczenia dodatkowym personel, tj. w ramach etatów personelu ponad etaty personelu wskazane powyżej, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, w związku z realizacją świadczeń przez personel dodatkowy, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy;
  • nie podlega rozliczeniuświadczenie udzielone przez personel ,o którym mowa powyżej, wskazany w załączniku nr 2 do umowy, zatrudniony w podmiotach innych niż wykonujących działalność leczniczą, świadczeniobiorcom w czasie ich pobytu w tych podmiotach
 2. Świadczenia udzielane przez dwie osoby w Ośrodkach Środowiskowej Opieki:

W sytuacji realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby, w zakresie sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz wizyty, porady domowej lub środowiskowej świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać każdą osobę personelu realizującą to świadczenie, odpowiednimi odrębnymi produktami rozliczeniowymi,. W dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu realizującego świadczenie, wraz z godziną z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia. Jednocześnie do każdego przedmiotowego produktu przypisano 1/2 wagi punktowej ww. świadczenia np:

 • sesja psychoterapii rodzinnej – pierwszy z dwóch prowadzących (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (waga punktowa: ½ z 29,24)
 • sesja psychoterapii rodzinnej – drugi z dwóch prowadzących (80 – 100 minut) – I poziom referencyjny – pierwszy uczestnik (waga punktowa: ½ z 29,24)
 1. W celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących sprawozdawania i rozliczania hospitalizacji oraz leczenia w oddziałach dziennych, dodano w § 18 ust. 1 zarządzenia zmienianego, pkt 45 regulujący obowiązek stosowania wspólnego ID cyklu, w przypadku hospitalizacji świadczeniobiorcy oraz leczenia w oddziałach dziennych, których czas trwania przekracza jeden okres sprawozdawczy. Wówczas świadczeniodawca winien sprawozdawać i rozliczać osobodni używając tego samego ID cyklu, w różnych okresach sprawozdawczych: w sytuacji realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w załączniku nr 1, 2, 4 i 5 oraz lp. 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia, rozliczanych za pomocą osobodnia, świadczeniodawca jest obowiązany sprawozdawać świadczenia wchodzące w cykl leczenia świadczeniobiorcy, wynikające ze standardu leczenia, wspólnym ID cyklu;

 

 1. W przypadku realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniobiorcy będącego w stanie nagłym w związku z próbą samobójczą, do Funduszu należy sprawozdać w ramach Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, jako rozpoznanie współistniejące, rozpoznanie określające próbę samobójczą, tj. rozpoznanie z zakresu X60-84 wraz z rozszerzeniami;
 1. W przypadku leczenia świadczeniobiorcy na podstawie orzeczenia sądu karnego, do Funduszu należy sprawozdać w ramach ICD-10, jako rozpoznanie współistniejące, rozpoznanie Y05.0 – przestępstwo seksualne z użyciem przemocy fizycznej – w przypadku popełnienia przestępstwa seksualnego, Y08.0 – przestępstwo w inny określony sposób albo Y09.0 – przestępstwo w nieokreślony sposób.

Ważne!

W przyjętym rozporządzeniu dodana następujące wymagania:

 1. Harmonogramy superwizora –w harmonogramie czasu pracy umieszcza się daty realizacji superwizji.
 1. W przypadku realizacji superwizji należy sprawozdawać raportem statystycznym odpowiedni produkt statyczny wraz z nr PESEL osoby personelu, która skorzystała z superwizji. Odpowiednie ICD-10 toZ76.8- osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach
 2. W Ośrodkach Środowiskowej Opiekiw przypadku realizacji świadczeń w zakresie sesji rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, do sprawozdawania i rozliczania świadczeń stosuje się rozpoznanie wg ICD-10 odpowiednio Z76.4 – inni domownicy korzystający z opieki zdrowotnej oraz Z76.8 – osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach

 

Aleksandra Jaros

Zarzadzenie 83_2022_DSOZ