Zmiany w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Szanowni Państwo

dnia 10.10.2023 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Zmiany, które zostały wprowadzone w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi, dotyczą:

 1. I.Program profilaktyki raka szyjki macicy:
 2. rozszerzenie górnej granicy wieku z 59. roku życia do 64. roku życia .
 3. Program profilaktyki raka piersi
 4. przesunięcia granic wieku w programie profilaktyki raka piersi z lat 50–69 na lata 45–74,
 5. dodano kryteria wyłączeni z programu:

1) objęcie kobiety ,,Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika na etapie ,,Nadzór i badania diagnostyczne realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

2) objęcie kobiety ,,Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.”,

 1. wprowadzenie wymogu stosowania do badań przesiewowych wyłącznie mammografów cyfrowych z zachowaniem okresu przejściowego do 30 września 2025 r.
 2. zastąpienie biopsji cienkoigłowej biopsją gruboigłową z określeniem typu histologicznego,
 3. wykonanie oceny immunohistochemicznej receptora Er, PgR i HER 2 oraz Ki67 z materiału z biopsji gruboigłowej guza piersi w przypadku potwierdzenia w badaniu histopatologicznym komórek raka piersi na etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi,
 4. zmiany warunków wykonywania świadczeń.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami:

 1. kryteria wieku dla programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy – wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r.;
 2. kryteria włączenia i wyłączenia z programu – wchodzą w życie z dniem od 1 stycznia 2024 r.;
 3. obowiązek stosowania wyłącznie mammografu cyfrowego dedykowanego do mammografii skryningowej obu piersi – wchodzą w życie z dniem 30 września 2025 r.