Szanowni Państwo,

 

19 października 2022 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Zgodnie z zapowiedziami wprowadzony został szereg zmian w regulacji funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  oraz zmiany w organizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym. Dodatkowo rozszerzona została grupa osób uprawnionych do realizacji świadczeń w PSY.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

 1. konsylium zdefiniowano jako naradę personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach OŚPIP, które realizowane jest w przypadku zidentyfikowania konieczności dokonania uzgodnienia lub uszczegółowienia;
 2. osoba prowadząca terapię zajęciową – do definicji dodano osobę, która posiada inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika oddziału na podstawie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz posiada kompetencje i wiedzę w zakresie terapii zajęciowej – w przypadku realizacji świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 3. sesję koordynacji  zdefiniowano jako spotkanie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach OŚPIP, które realizowane jest w przypadku zidentyfikowania konieczności dokonania uzgodnienia lub uszczegółowienia;
 4. dodano definicje osoby w trakcie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
 5. dodano definicję superwizji psychoterapii – spotkanie indywidualne lub grupowe. Konsultacje udzielanie psychoterapeucie mające na celu rozwijanie kompetencji poprzez pomoc w rozpoznawaniu sytuacji pacjenta, opracowanie strategii, poszukiwanie optymalnych interwencji, rozpoznawanie źródeł trudności w pracy z pacjentem orz monitorowanie procesu terapeutycznego. Dopuszcza się wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych;
 6. dodanie definicji superwizora – psychoterapeutę z co najmniej 7-letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii, posiadającego certyfikat superwizora;
 7. dodano definicję superwizora aplikanta– w trakcie szkolenia superwizji psychoterapii posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii oraz certyfikat psychoterapeuty;
 8. doprecyzowano kwestię wykonywania ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych z wykorzystaniem  systemów teleinformatycznych – przeprowadzanie procesu diagnostycznego nie może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 9. zmiana definicji porady kompleksowej – konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym – świadczenia wstępne – diagnostyczne i kontrolne. Łącznie dla jednego świadczeniobiorcy do 24 godzin porad w roku. Czas udzielania porady wynosi 60 min. lub 120 min;
 10. zmiany w zakresie opisu oraz warunków realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym m.in:
 11. w przypadku absencji uczestników grupowe zajęcia terapeutyczne mogą się odbyć jeżeli uczestniczą w nich minimum 3 osoby,
 12. nowy skład zespołu to: specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog; pedagog specjalny lub pedagog;  logopeda; fizjoterapeuta; osoba prowadzącą terapię zajęciową;
 13. dodano opis warunków realizacji oraz czasu trwania poszczególnych świadczeń;
 14. w zakresie świadczeń realizowanych przez osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień wprowadzono dodano lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 

Zmiany w zakresie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej:

 • Ograniczone kompetencje osób mogących pracować na stanowisku terapeuty środowiskowego:

terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba  posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu  równoważnik 1 etatu. (obowiązek wchodzi w życie od 1 kwietnia 2023 r.)

 • Do rozpoznań psychologicznych łącznie z kodem Z03 dodano grupę problemową o nazwie ,, obserwacja medyczna,, dla porad psychologiczno-diagnostycznych – co umożliwia realizacje procesu diagnostycznego przez maksymalnie 5 spotkań na podstawie rozpoznania Z03.

 

Z uwagi na liczne zmiany regulacji w zakresie ośrodka I stopnia przygotowaliśmy tabelę zawierająca opis procedur dotyczących wykonywania usług w Ośrodku ze wskazaniem zmian w obszarze ilości świadczeń możliwych do realizacji. Dodatkowo zestawienie zawiera wymagania dotyczące czasu trwania danej usługi – kolorem niebieskim zostały zaznaczone zmiany.

 

Wprowadzone zostały modyfikacje polegające na uelastycznieniu czasu otwarcia podmiotów (minimum 5 dni w tygodniu – a więc możliwa jest realizacja świadczeń np. 6 dni w tygodniu, z uwzględnieniem soboty).

Dodatkowo w zakresie realizacji świadczeń w Ośrodku II stopnia wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Wymagania dotyczące personelu, zmiana  :

1)   psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu w tym:

 1. a) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 0,2 etatu,
 2. b) psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej – równoważnik co najmniej 0,3 etatu;
 3. Wprowadzono zmiany w definicji : porada psychologiczna diagnostyczna, sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej;
 4. rozszerzono katalog rozpoznań;
 5. w ramach PZP wprowadzono możliwość realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r. z wyjątkiem:

 1. zmiana dotycząca terapeuty środowiskowego w OŚPIP – z dniem 1 kwietnia 2023 r.
 2. zmiana dotycząca specjalisty w dziedzinie psychologii w II stopniu PZP – z dniem od 1 stycznia 2022 r.

Rozp_MZ

Załącznik_Rozp_MZ

Tabele OŚPIP

Tabele OŚPIP- II stopień PZP