Dnia 7 lipca 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, która dotyczy następujących obszarów:

  1. Zmiana opisu kodów tytułu uprawnienia dodatkowego:

– żołnierzom zawodowym, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych – kod

– dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  1. W zakresie lecznictwa szpitalnego – wprowadzenie nowych jednostek statystycznych dla świadczeń udzielanych w tych komórkach organizacyjnych:

– osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć – kod 23;

– segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym – kod 24.

Obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

  1. Opis do jednostki „pobyt w oddziale szpitalnym” (kod 1), w którym dodano wyłączenie możliwości wskazania świadczeń udzielonych w izbie przyjęć albo  szpitalnym oddziale ratunkowym jako pobytu w oddziale szpitalnym.

 

Nowa definicja pobytu w oddziale szpitalnych „Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego, z wyłączeniem:

–       świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia,

–       świadczeń w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym, dla których jest właściwa jednostka oznaczona kodem 23 albo 24.”,

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych, odrębne kody dla grupy:

– żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny: kod 47C13

– żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową, o którym mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny kod 47C14

Natomiast dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 identyfikuje kod 47CZ  przypisany do grupy honorowych dawców krwi.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym została opisana jako: segregacja przeprowadzana jest przez pielęgniarkę systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i obejmuje wywiad medyczny i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia osoby i zakwalifikowaniu jej do jednej z kategorii, a w razie potrzeby dodatkowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej i temperatury ciała oraz jest wykonywane badanie EKG. Dla przypadków, gdy jedyną czynnością wykonaną wobec pacjenta było dokonanie segregacji medycznej (zakończonej otrzymaniem kategorii, która pozwala na kierowanie z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej).

Natomiast jako osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć należy rozumieć pobyt pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć, który wiąże się z uzyskaniem świadczenia (udzielona jest co najmniej porada) i nie jest to pobyt jedynie w celu dokonania planowego przyjęcia.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14.07.2022 r. z wyłączeniem zmian dotyczących kodów segregacji medycznej, które obowiązują  od 1 sierpnia 2022 r.

 

rozporzadzenie 7 lipiec kody jednostek