Zmiany w ZPO od 1 lipca 2023 roku !

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 lipca 2023 r.  będzie obowiązywał nowy wzór zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia na naprawy wyrobów medycznych.

Dnia 16 czerwca 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego – w załączeniu do wiadomości przekazujemy akt prawny wraz z nowymi wzorami zleceń ZPO.

Zmiany mają na celu uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu, a docelowo dostosowanie zakresu danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu informatycznego do wystawiania zleceń w postaci elektronicznej

Zmiany w elementach zlecenia dotyczą m. in:

  1. wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ);
  2. obowiązku wpisania uzasadnienia medycznego w zakresie przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w  przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN;
  3. dodania informacji o osobie upoważnionej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

Danymi identyfikującymi osobę uprawnioną do wystawienia jest numer prawa wykonywania zawodu oraz imiona i  nazwisko takiej osoby. W przypadku osoby upoważnionej do wystawienia zlecenia, danymi osobowymi indywidualizującymi daną osobę jest numer PESEL, gdyż nie posiada ona numeru prawa wykonywania zawodu, dlatego numer PESEL jest obowiązkowy i niezbędny dla realizacji tego  rodzaju zlecenia;

  1. dodania informacji dotyczących roku realizacji zlecenia;
  2. dodania informacji o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego. W przypadku braku niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wskazywany będzie numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny;
  3. w zakresie informacji o  posiadaniu uprawnień dodatkowych należy podać kod tytułu uprawnienia dodatkowego oraz  dane identyfikujące dokument potwierdzający te uprawnienie;
  4. w zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego dodano informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
  5. zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z  zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez  pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego;
  6. zrezygnowano z obowiązku poświadczania wydania wyrobu medycznego podpisem osobistym osoby wydającej wyrób medyczny.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego