Zasady wystawiania recept „DZ” i „S” dla dzieci i seniorów 65+

Szanowni Państwo,

przypominamy o zasadach wystawiania recept na bezpłatne leki i wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia (kod uprawnienia „DZ”) oraz po ukończeniu 65 roku życia (kod uprawnienia „S”).

Do wystawienia recept z uprawnieniem „S” i „DZ” uprawnieni są:

  • lekarze POZ i pielęgniarki POZ,
  • lekarze AOS i pielęgniarki AOS w ramach świadczeń realizowanych na NFZ,
  • lekarze realizujący świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, w tym w ramach SOR i Izba Przyjęć – jednak wyłącznie w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego,
  • lekarze posiadający PWZ i wystawiający receptę pro auctore lub pro familiae.

Na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 43a ust 1b każda osoba wystawiająca receptę z uprawnieniem „S” i „DZ” ma obowiązek przed wystawieniem recepty zweryfikować za pośrednictwem systemu informatycznego ilość oraz rodzaj przyjmowanych przez pacjenta leków pod względem bezpieczeństwa i konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę wszystkie recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Jednocześnie informujemy, że w aplikacjach dostarczanych przez Centrum e-Zdrowie wprowadzono aktualizację umożliwiającą weryfikację leków przyjmowanych przez pacjenta z odpowiedniej grupy wiekowej dla wszystkich uprawnionych do wystawiania recept „S” i „DZ” osób personelu medycznego (nowy atrybut: trybDostepuDoDanych).
Uprawniony personel medyczny w przypadku, gdy spełnione jest kryterium wieku pacjenta, może skorzystać z opcji „wyszukaj recepty” w aplikacji gabinet.gov.pl lub w Państwa programach rozliczeniowych, w przypadku gdy oprogramowanie medyczne wspiera integrację z P1 i została w programie zaimplementowana funkcjonalność „rozszerzonego wyszukiwania recept usługobiorcy” i na tej podstawie zrealizować obowiązek weryfikacji historii przyjmowanych leków.
źródło: gabinet.gov.pl