Przypominam, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej katalog świadczeń, dla których występuje obowiązek wystawiania e-skierowań został rozszerzony o świadczenia Rehabilitacji Leczniczej. Tym samym od 10 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach NFZ powinny być wystawiane tylko w formie e-skierowań, a świadczeniodawcy winni zapewnić możliwość rejestracji skierowań w postaci elektronicznej. Powyższe dotyczy świadczeń rehabilitacji leczniczej we wszystkich zakresach świadczeń, w tym fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej, oddziałów (ośrodków) dziennych rehabilitacji, poradni rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji stacjonarnej. Skierowania (papierowe i elektroniczne) wystawione przed 10.01.2022 r. zachowują ważność.

Jednocześnie informujemy za OW NFZ, aby w przypadku wystawienia skierowania na rehabilitacji w formie papierowej, informacja o tym dlaczego nie można wystawić skierowania w formie elektronicznej została umieszona w dokumentacji medycznej pacjent. Powyższe np. w przypadku kontroli pozwoli świadczeniodawcy udokumentować powód wystawienia skierowania w formie papierowej.

Dla rodzajów świadczeń objętych obowiązkiem wystawiania skierowań postaci elektronicznej (e-skierowań) w następujących sytuacjach mogą zostać wystawiane skierowania w postaci papierowej:

  1. braku dostępu do Systemu e-Zdrowia w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinetowego Podmiotu lub sieci Internet czy podczas wizyty domowej, gdy nie ma możliwości technicznych do wystawienia e-skierowania;
  2. wystawiania skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości;
  3. wystawiania skierowania przez lekarza z innego państwa członkowskiego UE, tymczasowo i okazjonalnie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.